วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 12 ข้อ

1
1

ข้อใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน

2
2

ในปริมาณที่เท่ากันสารอาหารใดให้พลังงานมากที่สุด

3
3

หน่วยย่อยของโปรตีนคือ

4
4

ข้อใดคือหน่วยย่อยของไขมัน

5
5

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของไขมัน

6
6

ในปริมาณที่เท่ากันสารอาหารใดให้พลังงานเท่ากัน
1. โปรตีน 2. คาร์โบไฮเดรต 3.ไขมัน7
7

ข้อใดกล่าวถึงโปรตีนไม่ถูกต้อง

8
8

จงคำนวณหาพลังงาน ถ้ากำหนดให้ A ประกอบด้วยโปรตีน 2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 3 กรัม และ ไขมัน 1 กรัม

9
9

ข้อเป็นอาหารที่มีโปรตีนมาก

10
10

วัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตต้องการสารอาหารประเภทใดมากที่สุด

11
11

อาหารใดที่สมองใช้เป็นแหล่งพลังงาน

12
12

ตาราง ปริมาณสารอาหารประเภทต่างๆในอาหาร 4 ชนิด

ชนิดอาหาร โปรตีน (กรัม) ไขมัน (กรัม) คาร์โบไฮเดรต (กรัม)
A 2 1 2
B 1 2 2
C 2 3 2
D 1 1 1
กำหนดให้ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 1 กรัมให้พลังงาน 4.5 Kcal ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 Kcal
จากตารางและสิ่งที่กำหนด อาหารชนิดใดให้พลังงานสูงสุด

--