วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 25 ข้อ

พิจารณาข้อมูล แล้วตอบคำถามข้อ 1-2 เด็กชาย ณัฐพลทำการทดลองโดยเตรียมการทดลอง 3 ชุด ดังรูป จากนั้นนำบีกเกอร์ไปไว้กลางแจ้ง ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ

1
1

ข้อใดคือผลการทดลองที่เป็นไปได้

2
2

อะไรคือสาเหตุของคำตอบข้อที่ 1

3
3

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

4
4

ใบพืชเปรียบเสมือนห้องใดของบ้าน

5
5

พืชชนิดใดต่อไปนี้ไม่มีรากแก้ว

6
6

เรานำส่วนใดของหัวไชเท้ามาทำอาหาร7
7

ข้อใดเป็นลำต้นที่ทำหน้าที่สะสมอาหารทั้งหมด

8
8

ในการตอนต้นไม้เราต้องตัดส่วนใดของพืชให้ขาดจึงจะมีรากงอกออกมา

9
9

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นในเวลาใด

10
10

การคายน้ำของพืชมีความสำคัญต่อกระบวนการใดมากที่สุด

11
11

ถ้าจำนวนต้นไม้ลดลง ปริมาณของแก๊สใดในบรรยากาศจะเพิ่มขึ้น

12
12

จงพิจารณาสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ ------> X + น้ำ + แก๊ส A
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง13
13

จากรูป สาร X, Y และ Z คือข้อใด (เรียงตามลำดับ)

14
14

ข้อใดคือผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสง

พิจารณารูปแล้วตอบคำถามข้อ 15-16
เด็กชายต้นน้ำต้องการศึกษาปัจจัยที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช จึงนำพืชสีเขียวต้นหนึ่ง โดยนำกระดาษดำมาปิดส่วนหนึ่งของใบ และนำต้นไม้ไปวางไว้กลางแจ้ง

15
15

การทดลองนี้เป็นการทดสอบเรื่องใด

16
16

จากการทดลองนี้ตัวแปรต้นและตัวแปรตามคือข้อใดตามลำดับ

17
17

นักเรียนคิดว่าสภาวะในข้อใดที่ทำให้พืชสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากที่สุด

ความเข้มข้นของ CO2แสงอาทิตย์อุณหภูมิ
สูงสว่าง อบอุ่น
ต่ำสลัว อบอุ่น
สูงสลัว อบอุ่น
ต่ำสว่าง หนาว
18
18

ถ้าวางหลอดแก้วไว้ในที่มีแสง จะสังเกตเห็นฟองแก๊สเกิดขึ้น ฟองแก๊สดังกล่าวคือสารใด19
19

ข้อใดต่อไปนี้มีการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศ

20
20

เด็กหญิงน้ำฝนนำต้นไม้ 2 ต้นมาเลี้ยงในกล่องใสโดยกล่อง A จะมีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้น นำทั้ง 2 กล่องไปตั้งในที่มีแสง การทดลองนี้น่าจะใช้ทดสอบเรื่องใด

21
21

ชาวสวนจะเด็ดใบจำนวนมากออกจากกิ่งปักชำก่อนปลูกเสมอ การทำเช่นนี้เพื่อ

22
22

เด็กหญิงมินนี่นำใบชบาด่างมาทำการทดลอง ข้อใดตรงกับวัตถุประสงค์ในการนำใบชบาด่างมาทดลอง

23
23

แผนภาพด้านล่างแสดงหน้าที่ของแต่ละส่วนของพืช A, B และ C คือส่วนใดของพืช

24
24

เด็กหญิงณิชา เดินไปพบพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเส้นใบขนาน มีข้อปล้องชัดเจน และแต่ละดอกมีจำนวนกลีบดอกอยู่3 กลีบ เด็กหญิงณิชาคิดว่าพืชชนิดนี้น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มใด25
25

นายเอกทำการแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกพืช ดังรูป ข้อใดถูกต้องตามพื้นที่ที่กำหนด เรียงจาก A, B, C, D--