วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

ดาวเคราะห์ดวงใดที่ถือเป็นดาวฝาแฝดของโลก

2
2

ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากระหว่างกลางวันและกลางคืน รวมถึงมีสมญานามว่า เตาไฟแช่แข็ง

3
3

ถ้าเห็นดาวศุกร์ เวลา 4.00 น. อยากทราบว่าจะเห็นทางทิศใด

4
4

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงใดอยู่ไกลโลกมากที่สุด

5
5

ดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะที่สว่างมากที่สุด

6
6

ดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง ในระบบสุริยะของเรา โคจรรอบดวงอาทิตย์เพราะเหตุใด7
7

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะดาวเหนือ

8
8

กลุ่มดาว 12 กลุ่มที่โคจรอบๆ ดวงอาทิตย์ คือ

9
9

ข้อใดแตกต่างจากพวก

10
10

กลุ่มดาวที่คนไทยเรียกว่า กลุ่มดาวไถ และกลุ่มดาวเต่า อยู่ในกลุ่มดาวใด

11
11

กลุ่มดาวจระเข้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

12
12

ดาวเคราะห์ 4 ดวงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดมีอะไรเหมือนกัน13
13

สมบัติใดของวัตถุหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อนำวัตถุนั้นจากโลกไปไว้บนดวงจันทร์

14
14

นอกจากโลก ดาวเคราะห์ดวงใดที่เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกบนพื้นผิวอย่างรุนแรง

15
15

ข้อใดจัดเป็นดาวเคราะห์วงนอก

16
16

แถบของดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ 2 ดวงใด

17
17

จากตัวเลือกต่อไปนี้
1. พลูโต 2.พลาลาส 3. ซีรีส 4. อีรีส 5. เวสตา 6. เฮาเมอา 7. มาคีมาคี 8. เดวิดา
ข้อใดคือดาวเคราะห์แคระ

18
18

ข้อใดกล่าวถึงดาวหางได้ถูกต้อง19
19

ข้อใดเป็นดาวเคราะห์ที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งคู่

20
20

เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มีขนาดใกล้เคียงกันเป็นเพราะเหตุใด--