วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 10 ข้อ

1
1

ข้อใดไม่ใช่การผสมพันธุ์แบบอาศัยเพศ

2
2

ข้อใดไม่ถูกต้อง

3
3

สัตว์ใดที่นิยมในการถ่ายฝากตัวอ่อน

4
4

ข้อใดเป็นข้อดีของการผสมเทียม

5
5

ข้อใดกล่าวถึงการถ่ายฝากตัวอ่อนได้ไม่ถูกต้อง

6
6

ไฮดรามีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยวิธีใด7
7

ข้อใดมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบเดียวกับยีสต์

8
8

ข้อใดกล่าวถึงอะมีบา ได้ถูกต้อง

9
9

ข้อใดเป็นข้อดีของการผสมพันธุ์แบบข้ามสายพันธุ์

10
10

ข้อใดกล่าวถึงการปฏิสนธิได้ไม่ถูกต้อง--