วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 15 ข้อ

1
1

ดินหมายถึงข้อใด

2
2

ฮิวมัสคืออะไร

3
3

ข้อใดคือลักษณะของดินที่ระบายน้ำได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

4
4

ข้อใดคือลักษณะของดินทราย

5
5

พืชเจริญเติบโตได้ดีในดินชั้นใด

6
6

ดินเปรี้ยวหมายถึงดินมีลักษณะแบบใด7
7

พืชชนิดใดนิยมปลูกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน

8
8

ดินที่เหมาะในการปลูกพืชควรจะประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

9
9

การเผาป่าหรือเผาหญ้า ทำให้เกิดผลเสียต่อดินอย่างไร

10
10

ดินที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

11
11

ข้อใดเป็นการจัดการดินที่ดี

12
12

ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการปลูกพืชแบบขั้นบันได13
13

ดินเสื่อมคุณภาพมีสาเหตุมาจากสิ่งใด

14
14

สวนของนายนัทพบว่าผลผลิตได้ไม่ดี จึงนำดินไปตรวจพบว่าดินมีสภาพความเป็นด่าง นายนัทควรแก้ปัญหาอย่างไร

15
15

โครงการในพระราชดำริในหลวงร. 9 โครงการใดแก้ปัญหาดินเปรี้ยว--