วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 15 ข้อ

1
1

นักธรณีวิทยาจำแนกหินออกเป็น 3 ประเภท โดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการ จำแนกหิน

2
2

หินประเภทใดที่ไม่ใช่หินใน 3 ประเภทที่นักธรณีวิทยาแบ่ง

3
3

หินที่พบมากตามพื้นดิน เป็นหินชนิดใด

4
4

หินที่พบมากที่สุดในโลก

5
5

ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลมักจะพบในหินชนิดใด

6
6

หินแปรชนิดใดมีความแข็งแรงและทนทาน7
7

หินชนิดใดที่มีน้ำหนักเบา ลอยน้ำได้

8
8

หินแปรมีลักษณะทั่วไปเป็นอย่างไร

9
9

หินกลายเป็นดินได้ด้วยสาเหตุใด

10
10

องค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงหินตะกอนไปเป็นหินอัคนีคือ

11
11

ข้อใดมีอิทธิพลทำให้หินผุพัง

12
12

ข้อใดเป็นขั้นตอนของการเกิดหินตะกอน13
13

หินตะกอนมีโอกาสพบมากบริเวณใด

14
14

สภาวะใดที่ทำให้หินอัคนีกลายเป็นหินแปร

15
15

ปราสาทหินโบราณในแถบภาคอีสาน เขมรและลาว หลายแห่งทำมากจากหินประเภทใด--