วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดอะไร

2
2

โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศใดไปทิศใด

3
3

การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้เกิดปรากฎการณ์ใด

4
4

สาเหตุที่โลกเกิดฤดูกาลที่แตกต่างกัน

5
5

การเกิดข้างขึ้นข้างแรมใน 1 รอบ ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าใด

จากรูปต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 6-7

6
6

รูปใดแสดงการเกิดสุริยุปราคา7
7

รูปใดแสดงการเกิดจันทรุปราคา

8
8

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย คือ

จากรูปต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 9-11

9
9

วันแรม 14 ค่ำ 15 ค่ำ ดวงจันทร์อยู่ที่ตำแหน่งใด

10
10

วันเดือนเต็ม ดวงจันทร์อยู่ที่ตำแหน่งใด

11
11

วันขึ้น 8 ค่ำ ดวงจันทร์อยู่ที่ตำแหน่งใด

12
12

ถ้าทิศตะวันออกอยู่ทางขวามือ ในวันขึ้น 11 ค่ำจะเห็นดวงจันทร์แบบใด13
13

ถ้าวันที่ 15 มีนาคม ตรงกับวันเดือนดับ วันแรม 8 ค่ำจะตรงกับวันใด

จากรูป ตอบคำถามข้อ 14 -15

14
14

ช่วงที่ประเทศไทยเป็นฤดูร้อน โลกอยู่ที่ตำแหน่งใด

15
15

ช่วงที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นฤดูใบไม้ผลิ โลกอยู่ที่ตำแหน่งใด

16
16

ซีกโลกเหนือเอียงหนีออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในเดือนใด

17
17

บริเวณใดที่ได้รับความร้อนของดวงอาทิตย์มากที่สุด

18
18

บริเวณใดที่มี 4 ฤดู19
19

ช่วงฤดูฝน ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมใด

20
20

ช่วงฤดูหนาว ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมใด--