วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 10 ข้อ

1
1

การนำก๊าซออกซิเจนเข้าไปเผาผลาญอาหาร ทำให้เกิดพลังงานเป็นกระบวนการในระบบใด

2
2

ในการหายใจแต่ละครั้งอวัยวะใดเป็นตัวควบคุมการหายใจเข้าและออก

3
3

การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นที่ใด

4
4

ของเสียของระบบหายใจคืออะไร

5
5

อะไรที่เป็นตัวกำหนดอัตราการหายใจเข้าหายใจออกให้หายใจเร็วขึ้นหรือหายใจช้าลง

6
6

ถ้าเปรียบโลกเป็นร่างกายมนุษย์ ต้นไม้บนโลกจะเปรียบได้กับอวัยวะส่วนใด7
7

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจเข้า

กะบังลมกระดูกซี่โครงปริมาตรในช่องอกความดันในช่องอก
หดตัวยกตัวขึ้นเพิ่มขึ้นลดลง
หดตัวยกตัวขึ้นลดลงลดลง
คลายตัวเคลื่อนต่ำลงลดลงลดลง
คลายตัวยกตัวขึ้นเพิ่มขึ้นลดลง
8
8

ระบบที่ทำงานสัมพันธ์กับระบบหายใจคือ

9
9

การได้รับควันบุหรี่อย่างสม่ำเสมอจากการสูบบุหรี่โดยตรงหรืออยู่ในห้องที่มีคนสูบบุหรี่ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆ ยกเว้นโรคใด

10
10

ในลมหายใจออกมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สามารถทดสอบได้ง่ายโดยใช้สารใด--