วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

ข้อใดคือผลจากการกระทำของแรง

2
2

ข้อใดไม่มีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง

3
3

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรงลัพธ์

4
4

ข้อใดคือหน่วย SI ของแรง

5
5

สิ่งของในข้อใดใช้ประโยชน์จากแรงลัพธ์

6
6

จากรูปจงหาแรงลัพธ์7
7

จากรูปจงหาแรงลัพธ์

8
8

น้ำหนักของวัตถุเกี่ยวข้องกับแรงใด

9
9

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

10
10

นายวสิน มีมวล 50 กิโลกรัม เขาจะมีน้ำหนักเท่าไร (กำหนดให้ค่า g = 10 นิวตัวต่อกิโลกรัม)

11
11

แรงพยุงของของเหลวมีทิศทางตรงกับข้อใด

12
12

เพราะเหตุใดเวลาชั่งน้ำหนักของวัตถุในน้ำจึงเบากว่าชั่งในอากาศ13
13

วัตถุที่จมน้ำเพราะสาเหตุใด

14
14

ถ้าวัตถุชิ้นหนึ่งครึ่งหนึ่งลอยอยู่เหนือน้ำและอีกครึ่งหนึ่งจมอยู่ในน้ำ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

15
15

แรงลอยตัวมีทิศทางตรงข้ามกับแรงในข้อใด

16
16

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน

17
17

ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน

18
18

ข้อใดเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน19
19

ข้อใดไม่ถูกต้อง

20
20

จากตารางข้อใดเกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุด

ผิวสัมผัสของวัตถุชิ้นที่ 1ผิวสัมผัสของวัตถุชิ้นที่ 2
ผิวไม่เรียบผิวไม่เรียบ
ผิวเรียบผิวไม่เรียบ
ผิวไม่เรียบผิวเรียบ
ผิวเรียบผิวเรียบ


--