วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

เมื่อเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของบรรยากาศเหนือผิวโลกกับอุณหภูมิโดยให้แกนตั้งเป็นอุณหภูมิจะได้กราฟเช่นข้อใด

2
2

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศในรอบวัน

3
3

ข้อใดไม่ใช่หน่วยวัดอุณหภูมิ

4
4

ปรากฏการณ์ใดแสดงว่าในอากาศมีไอน้ำ

5
5

ลักษณะอากาศในข้อใด ตากผ้าแล้วแห้งเร็ว

6
6

อากาศที่ทำให้คนรู้สึกสบายมีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณเท่าใด7
7

อากาศมีความชื้นสัมพันธ์ 60 % หมายความว่าอย่างไร

8
8

ความแตกต่างของความดันอากาศมีสาเหตุมาจากอะไร

9
9

ระดับความสูงใดที่มีค่าความดันบรรยากาศเท่ากับ 1 บรรยากาศ

10
10

บริวเณใดมีความดันอากาศต่ำที่สุด

11
11

ถ้าประเทศใกล้เคียงมีความกดอากาศสูงและอากาศเย็นกว่าประเทศไทย จะมีผลทำให้อากาศในประเทศไทยเป็นอย่างไร

12
12

เมื่อเราขึ้นไปบนที่สูงๆ จะรู้สึกหูอื้อเป็นเพราะเหตุใด13
13

ข้อใดเป็นลมประจำวัน

14
14

ข้อใดเป็นลมประจำฤดู

15
15

ในตอนกลางวันอากาศเหนือพื้นดินและเหนือพื้นน้ำ แตกต่างกันอย่างไร

16
16

ข้อใดจัดลำดับความเร็วของลมจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

พิจารณารูป และตอบคำถามข้อ 17-18

17
17

ถ้าหัวลูกศรของศรลมชี้ไปตามทิศทางของรูป แสดงว่าลมพัดมาจากทิศใด

18
18

จากข้อความต่อไปนี้
1. อุณหภูมิของตำแหน่งที่ 3 สูงกว่าตำแหน่งที่ 2
2. อุณหภูมิของตำแหน่งที่ 2 สูงกว่าตำแหน่งที่ 3
3. ความกดอากาศของตำแหน่งที่ 2 มากกว่าตำแหน่งที่ 3
4. ความกดอากาศของตำแหน่งที่ 3 มากกว่าตำแหน่งที่ 2
ข้อใดกล่าวถูกต้อง19
19

จากข้อความต่อไปนี้
1. ลมบกคือลมที่พัดจากทะเลสู่บก
2. ลมบกคือลมที่พัดจากบกออกสู่ทะเล
3. ลมทะลคือลมที่พัดจากทะเลสู่บก
4. ลมทะเลคือลมที่พัดจากบกออสู่ทะเล
ข้อใดถูกต้อง

20
20

จากข้อความต่อไปนี้
1. ลมพัดจากบริเวณที่อากาศมีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่อากาศมีอุณหภูมิสูง
2.ลมพัดจากบริเวณที่อากาศมีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่อากาศมีอุณหภูมิสูง
3. ลมพัดจากบริเวณที่อากาศมีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่อากาศมีความกดอากาศต่ำ
4. ลมพัดจากบริเวณที่อากาศมีความกดอากาศต่ำไปยังบริเวณที่อากาศมีความกดอากาศสูง
ข้อใดถูกต้อง--