วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 10 ข้อ

1
1

ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์มีหน้าที่ใด

2
2

หัวใจทำหน้าที่เสมือนอุปกรณ์ใด

3
3

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลอดเลือด

4
4

หัวใจของคน ห้องที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายคือ

พิจารณา แผนภาพระบบหมุนเวียนโลหิต และตอบคำถาม 5--6

5
5

จากข้อความต่อไปนี้
1. A คือ หัวใจห้องล่างซ้าย
2. D คือ หัวใจห้องบนซ้าย
3. เมื่อหัวใจบีบตัว เลือดจะไหลจาก B ไปยัง ปอด และเลือดจะไหลจาก E ไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย
4. เลือดที่ไหลจาก A ไปยัง B จะมีสีคล้ำ
ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

6
6

เมื่อหัวใจคลายตัวอะไรจะเกิดขึ้น
1. A -> B
2. B -> ปอด
3. D -> E
4. E -> ส่วนต่างๆของร่างกาย7
7

ข้อใดคือหน้าที่ของเม็ดเลือดขาว

8
8

ข้อใดคือหน้าที่ของเกล็ดเลือด

9
9

ข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

10
10

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฮีโมโกลบิน--