วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

นักเรียนจะใช้หลักการใดในการแยกกรวดออกจากทราย

2
2

นักเรียนจะใช้หลักการใดในการแยกผงตะไบจากน้ำตาล

3
3

การกรองควรใช้ในการแยกสารผสมชนิดใด

4
4

การสกัดสีออกจากส่วนของพืช ใช้วิธีการใด

5
5

สารผสมชนิดใดเหมาะใช้กรวยในการแยกสาร

6
6

สารผสมทุกข้อใช้หลักการระเหิด ยกเว้นข้อใด7
7

สารละลายในข้อใดไม่สามารถแยกส่วนประกอบได้โดยการระเหยแห้ง

8
8

นักเรียนได้รับสารผสมซึ่งมีถ่านผสมกับเกลือ นักเรียนจะแยกโดยใช้วิธีการใด (เรียงตามลำดับ)

9
9

ข้อใดกล่าวถึงการกลั่นได้ไม่ถูกต้อง

10
10

ในการแยกน้ำมันดิบในอุตสาหกรรมน้ำมัน ใช้วิธีการใด

11
11

สารในข้อใดระเหิดได้

12
12

ข้อใดคือข้อดีของการกลั่นลำดับส่วน13
13

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตกผลึก

14
14

สารที่เคลื่อนที่ไปได้ไกลในการแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟี จะมีคุณสมบัติแบบใด
1. เป็นสารที่ดูดซับได้ดี
2. เป็นสารที่ดูดซับได้ไม่ดี
3. เป็นสารที่ละลายได้ดี
4. เป็นสารที่ละลายได้ไม่ดี

15
15

ถ้าสารเคลื่อนที่ใกล้เคียงกัน ควรทำอย่างไร

16
16

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของวิธีการโครมาโทกราฟี

17
17

ข้อใดจับคู่การแยกสารได้ถูกต้อง

18
18

ถ้าต้องการแยกองค์ประกอบต่างๆ ออกจากสารชุด A และ B ควรใช้วิธีใด

องค์ประกอบ Aองค์ประกอบ B
ถ่าน, กำมะถัน, น้ำตาลทราย น้ำมันเบนซิน, น้ำมันก๊าด19
19

นำสารละลาย 4 ชนิดมาสกัดสีจากดอกอัญชัน ได้ผลดังภาพสารชนิดใดควรนำมาทำตัวละลายเพื่อสกัดสีจากดอกอัญชัน

20
20

จากตาราง

สาร ขนาดอนุภาค (เซนติเมตร) การละลายน้ำ
A 0.6 ละลาย
B0.9 ไม่ละลาย
C1.1 ละลาย
D0.7 ละลาย

ถ้าต้องการแยกสาร ของแข็ง 3 ชนิดโดยใช้เครื่องร่อนที่มีขนาดรู 1.0 เซนติเมตร
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. สารที่สามารถแยกออกมาได้เป็นอันดับแรกคือ B
2. สารที่สามารถแยกออกมาได้เป็นอันดับแรกคือ C
3. สารที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้คือ A, B
4. สารที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้คือ A, D
ข้อใดกล่าวถูกต้อง--