วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 15 ข้อ

1
1

ข้อใดไม่ใช่สสาร

2
2

ข้อใดไม่่ใช่สาร

3
3

เมื่อใส่ก้อนหินลงในแก้วน้ำปรากฎว่าระดับน้ำสูงขึ้นแสดงถึงคุณสมบัติของใดของสาร

4
4

จากตัวเลือกต่อไปนี้
1. ความเป็นกรดเป็นด่าง
2. สี
3. ความสามารถในการติดไฟ
4. จุดเดือด
5. การผุพัง
ข้อใดคือสมบัติทางเคมี

5
5

ข้อใดคือสมบัติทางกายภาพ

6
6

ข้อใดคือสมบัติทางเคมี7
7

สมบัติของสารในข้อใด ไม่ใช่สมบัติทางกายภาพ

8
8

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

9
9

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

10
10

ข้อใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

11
11

การเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่สารยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

12
12

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
1. การละลายเกลือ
2. การเกิดสนิม
3. การจุดธูป
4. การกลั่นน้ำ13
13

ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

14
14

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

15
15

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง--