วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 15 ข้อ

1
1

เมฆเกิดจาก

2
2

ข้อใดเป็นเมฆที่เกิดในระดับสูง

3
3

สิ่งใดที่ช่วยให้เมฆก่อตัวได้ดีขึ้นคืออะไร

4
4

สิ่งใดมีลักษณะการเกิดคล้ายกัน

5
5

ในวันที่อากาศแจ่มใส เรามักจะพบเห็นเมฆชนิดใดมากที่สุด

6
6

เมฆข้อใดก่อให้เกิด “ฝน”7
7

ถ้าเราเห็นเมฆก่อตัวในแนวตั้ง มีลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่ ส่วนยอดแผ่แบนออกคล้ายทั่ง แสดงว่าอย่างไร

8
8

ข้อใดเป็นเมฆทรงกลด

9
9

ข้อใดเป็นเมฆที่ทำให้ฝนตกหนัก ลมแรง และเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

10
10

เวลาที่ใส่น้ำเย็นในขันสแตนเลสจะมีน้ำมาเกาะอยู่ที่ผิวขันด้านนอก หยดน้ำที่มาเกาะเปรียบได้กับสิ่งใด

11
11

เหมยขาบ หรือ แม่คะนิ้ง คือ

12
12

กระบวนการที่ทำให้ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำเรียกว่าอะไร13
13

ไอน้ำในบรรยากาศเกิดจาก

14
14

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวัฏจักรน้ำคือ

15
15

ข้อใดไม่ใช่หยาดน้ำฟ้า--