วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 10 ข้อ

1
1

ข้อใดเป็นความหมายของอาหาร

2
2

ข้อใดเป็นความหมายของสารอาหาร

3
3

ข้อใดถูกต้อง

4
4

ข้อใดเป็นอาหารในหมู่เดียวกันทั้งหมด

5
5

ข้อใดจับคู่ไม่ถูกต้อง

6
6

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอาหารในหมู่ที่ 17
7

อาหารในหมู่ใดเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ร่างกายใช้ในการทำกิจกรรมโดยเฉพาะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของสมอง

8
8

ในวัยเด็กต้องการอาหารหมู่ใดในอัตราส่วนมากกว่าวัยอื่น (เมื่อเทียบ จำนวนที่ต้องการ (กรัม) ต่อน้ำหนักตัว)

9
9

ธงโภชนาการแนะนำให้ทานอาหารในข้อใดน้อยๆ

10
10

ข้อใดเป็นหน่วยของพลังงานจากสารอาหาร--