วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ คือ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ในแหล่งที่อยู่อาศัย

2
2

“แหล่งที่อยู่” มีความหมายตรงกับข้อความใดต่อไปนี้

3
3

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งส่วนใหญ่คือผู้บริโภคสัตว์
2. ผู้ผลิตสามารถสร้างอาหารได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
3. ผู้ย่อยสลายจะย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์ซึ่งผู้ผลิตสามารถใช้ได้
4. ผู้บริโภคซากพืชและซากสัตว์เป็นกลุ่มเดียวกับผู้ย่อยสลาย

ในห่วงโซ่อาหารหรือสายใยอาหารมักจะเริ่มด้วยผู้ผลิต(พืช) ดังนั้นผู้บริโภคลำดับหนึ่งส่วนใหญ่คือผู้บริโภคพืช
และผู้บริโภคซากพืชและซากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตคนละกลุ่มกับผู้ย่อยสลาย ผู้ย่อยสลายจะเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์ที่พืชสามารถนำมาใช้ได้ กลายเป็นวัฏจักร

4
4

สิ่งมีชีวิตชนิดใดจัดเป็นผู้ผลิต

สาหร่าย สามารถสร้าอาหารเองได้ เพราะมีคลอโรฟิลล์ จึงจัดเป็นผู้ผลิต

5
5

สิ่งมีชีวิตจัดเป็นผู้ย่อยสลาย

6
6

ข้อใดไม่ใช่ผู้ผลิต

เห็ดจัดเป็นผู้ย่อยสลาย7
7

ผู้บริโภคข้อใดแตกต่างจากพวก

ลิงจัดเป็นผู้บริโภคพืชและสัตว์ ม้า, วัว, กวางจัดเป็นผู้บริโภคพืช

8
8

ข้อใดคือผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ และผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ ตามลำดับ

9
9

การกินต่อกันเป็นทอดๆ และมีความซับซ้อน เรียกว่า

ความสัมพันธ์แบบกินกันเป็นทอดๆ สายเดียว เรียกว่า ห่วงโซ่อาหาร
ความสัมพันธ์แบกินกันเป็นทอดๆ และมีความซับซ้อน เรียกว่า สายใยอาหาร

10
10

ข้อใดเป็นห่วงโซ่อาหารที่ถูกต้อง

11
11

จากห่วงโซ่อาหาร พืช -> แมลง -> กบ -> A ->เหยี่ยว
A ควรจะเป็นสัตว์ชนิดใด

จากห่วงโซ่ สิ่งมีชีวิตที่กินกบและเป็นอาหารของเหยี่ยว คือ งู

12
12

จากข้อ11 ถ้าพลังงานเริ่มต้น 1,000 Kcal เมื่อไปถึงเหยี่ยวจะมีพลังงานเท่าไร

พลังงานจะลดลง 10 เท่าในแต่ละขั้น ดังนั้น ถ้าพืช (1,000 กิโลแคลอรี) -> แมลง (100 กิโลแคลอรี) -> กบ (10 กิโลแคลอรี) -> งู (1 กิโลแคลอรี) -> เหยี่ยว (0.1 กิโลแคลอรี)จากรูปต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 13-16

13
13

สิ่งมีชีวิตใดที่เมื่อลดจำนวนลงจะมีผลต่อการถ่ายทอดพลังงานมากที่สุด

พืชเป็นแหล่งอาหารสำคัญในสายใยนี้ ถ้าลดพืชลงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นในสายใยนี้ทั้งหมด

14
14

ผู้บริโภคลำดับสองคือข้อใด

สายใยนี้สามารถเขียนเป็นห่วงโซ่ได้ดังต่อไปนี้

ห่วงโซ่ที่ ผู้ผลิต ผู้บริโภคลำดับ 1 ผู้บริโภคลำดับ 2 ผู้บริโภคลำดับ 3
1 พืช กระรอก เหยี่ยว
2 พืช กระต่าย เหยี่ยว
3 พืช ตั๊กแตน หนู เหยี่ยว
4 พืช ตั๊กแตน นก เหยี่ยว
จากข้อมูล ผู้บริโภคลำดับ 2 คือ หนู, นก, เหยี่ยว

15
15

ข้อใดเป็นทั้งผู้บริโภคลำดับ 2 และผู้บริโภคลำดับ 3

เหยี่ยวจัดเป็นผู้บริโภคลำดับ 2 และ 3

16
16

จำนวนห่วงโซ่อาหาร

17
17

พืช -> กระต่าย -> เหยี่ยว ถ้านายพรานฆ่าเหยี่ยวทั้งหมดทันที กราฟใดต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงประชากรพืชและกระต่ายในช่วงเวลาสั้น

เหยี่ยวกินกระต่ายเป็นอาหาร ถ้าเหยี่ยวหายไป ประชากรกระต่ายจะเพิ่มจำนวนขึ้น กระต่ายกินหญ้า เมื่อจำนวนกระต่ายเพิ่มขึ้น จำนวนพืชจะลดลง

18
18

พลังงานถ่ายทอดจากพืชไปยังสัตว์กินพืชอยู่ในรูปใด19
19

จากข้อความต่อไปนี้
1. มดแดงจำนวนมากในรัง จัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
2. จิ้งหรีดและตั๊กแตนในพงหญ้า จัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
3. ปลาหางนกยูง 15 ตัว และ ปลาหมอ 2 ตัว ในสระบัวจัดเป็นประชากร
4. นกเอี้ยง 10 ตัวบนขอนไม้ จัดเป็นประชากร
ข้อใดให้ความหมายที่ถูกต้อง

ประชากรคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป แต่กลุ่มสิ่งมีชีวิตคือมีสิ่งมีชีวิตมากกว่า 2 ชนิด

20
20

เด็กคนใดสังเกตเห็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
1. เด็กชายบีเห็นเต่าจำนวน 3 ตัวที่ขอนไม้
2. เด็กหญิงน้ำเห็นกลุ่มปลาหางนกยูงว่ายอยู่บริเวณแนวต้นกก
3. เด็กชายเอ็มเห็นฝูงนกกระสายืนอยู่ในหนองน้ำ
4. เด็กหญิงลิลลี่เห็นฝูงผีเสื้อบินอยู่ในทุ่งดอกทานตะวัน--