วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 10 ข้อ

1
1

ชั้นบรรายกาศใดที่พบแถบชั้นโอโซน

2
2

ชั้นบรรยากาศใดที่เกิดลม, พายุ, ฝน

3
3

การที่โลกมีอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนไม่ต่างกันมากนัก เพราะสาเหตุใด

4
4

ชั้นบรรยากาศใดมีความสำคัญต่อการสื่อสารโทรคมนาคม

5
5

ชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า "เทอร์โมเฟียร์" เป็นอีกชื่อของบรรยากาศชั้นใด

6
6

มวลอากาศส่วนใหญ่อยู่ที่ชั้นบรรยากาศใด7
7

แก๊สใดในองค์ประกอบของอากาศที่มีปริมาณมากที่สุด

8
8

แก๊สใดที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์เรือนกระจก

9
9

ข้อใดคือผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก

10
10

ข้อใดกล่าวถึงชั้นโอโซนได้ไม่ถูกต้อง--