วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 25 ข้อ

1
1

อนุภาคของสารที่มีช่องว่างของสารทำให้อนุภาคเคลื่อนไปมาได้อิสระ และมีปริมาตรไม่คงที่ ลักษณะดังกล่าวตรงกับสารในสถานะใด

จงพิจารณาภาพ แล้วตอบคำถามข้อที่ 2-3

2
2

ภาพที่ 1, 2 และ 3 เป้นอนุภาคของสารในข้อใด ตามลำดับ

3
3

จากภาพอนุภาคใดบ้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ

4
4

จากการทดสอบสาร A, B, C ได้ผลดังแสดงตาราง
ข้อใดคือสถานะของสาร A, B และ C ตามลำดับ

5
5

ข้อใดมีสสารครบทุกสถานะ

6
6

ข้อใดเป็นการจำแนกสารให้อยู่พวกเดียวกันโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์จากแผนภาพข้างล่างนี้ จงตอบคำถาม ข้อ 7-9

7
7

จากแผนภาพ ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร ในตำแหน่ง A

8
8

จากแผนภาพ ตัวอักษรใดคือการควบแน่น

9
9

ข้อใดคือการระเหิด

10
10

การที่ของเหลวได้รับความร้อนแล้วเปลี่ยนสถานะเป็น แก๊สเรียกว่าอะไร

11
11

ถ้าต้องการกลั่นน้ำข้อใดเป็นการเรียงลำดับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง

12
12

เมื่อของแข็งได้รับความร้อนการเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นไปไม่ได้13
13

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสารเนื้อเดียว

14
14

ข้อใดคือสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแบ่งได้อีก

15
15

สารเนื้อเดียวเราสามารถแยกย่อยได้อีก 2 หมวด คือ

16
16

ข้อใดกล่าวถึงสารละลายไม่ถูกต้อง

17
17

ข้อใดไม่ใช่สารเนื้อเดียวกัน

18
18

ข้อใดจัดเป็นสารละลายทั้งหมด19
19

ข้อใดจัดเป็นสารประกอบทั้งหมด

20
20

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารกลุ่มนี้
น้ำเชื่อม- ทิงเจอร์ไอโอดีน- ฟิวส์

21
21

ข้อใดเป้นสารที่แสดงคุณสมบัติความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาขณะเดือดดังรูป

22
22

ข้อใดจัดเป็นคอลลอยด์

23
23

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคอลลอยด์

24
24

ข้อใดเรียงลำดับขนาดอนุภาคของสารจากขนาดเล็ก กลาง ใหญ่25
25

ทำการทดสอบสารโดยกรองผ่านกระดาษกรองปรากฎว่าไม่มีอะไรเหลือที่กระดาษกรอง จึงกรองด้วยกระดาษเซลโลเฟนปรากฎว่ามีอะไรติดอยู่ และเมื่อนำของเหลวที่ผ่านกระดาษเซลโลเฟน ปรากฎว่ามีผลึกสีขาวติดอยู่ นักเรียนคิดว่าในหลอดมีสารใด--