วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 15 ข้อ

1
1

ส่วนใดของดอกที่พบในดอกครบส่วนและดอกสมบูรณ์เพศ

2
2

ดอกฟักทองบางดอกมีกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ บางดอกมีกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวเมีย ดอกฟักทองเป็นดอกประเภทใด

3
3

ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกได้อย่างถูกต้อง
A การเกิดเมล็ดและผล
B การปฏิสธิ
C การสร้างเซลล์สืบพันธุ์
D การถ่ายละอองเรณู

4
4

เด็กชายวายุปลูกพืชชนิดหนึ่งในกระถาง จนกระทั่งเริ่มออกดอก ก่อนที่ดอกจะบาน เขานำถุงกระดาษมาครอบดอกเอาไว้หนึ่งดอกปิดปากถุงด้วยคลิป หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ เมื่อนำถุงกระดาษออก พบว่า ดอกร่วงโรยไป ในขณะที่ดอกที่ออกมาช่วงเดียวกัน ที่ไม่ได้ถูกครอบด้วยกระดาษต่างติดผล

ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
A. ดอกของพืชชนิดนี้เป็นดอกครบส่วน
B. พืชชนิดนี้สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
C. พืชชนิดนี้่สามารถถ่ายละอองเรณูภายในดอกเดียวกัน
ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพืชชนิดนี้

5
5

ถ้าต้องการพัฒนาให้ได้มะม่วงรสชาติใหม่ ควรจะใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบใด

6
6

ตารางแสดงส่วนประกอบของดอกไม้ 4 ชนิด

ชนิดของดอกไม้กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมีย
Aมีมีไม่มีมี
Bไม่มีมีมีมี
Cมีไม่มีมีมี
Dมีมีมีไม่มี
ดอกชนิดใดสามารถเจริญเป็นผลได้ด้วยการถ่ายละอองเรณูภายในดอก7
7

ส่วนใดของดอกจะเจริญเป็นผล

8
8

ดอกไม้ของพืชชนิดใดที่เจริญเป็นผลได้โดยการถ่ายละอองเกสรภายในดอก

9
9

เมื่อเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เรียกปรากฎการ์ณนี้ว่า

10
10

ส่วนใดของดอกที่ทำหน้าที่ล่อแมลง

11
11

พืชเศรษฐกิจที่ต้องการขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนมาก และต้องการพันธุ์เดิม มักจะใช้วิธีการใดในการขยายพันธุ์

12
12

พืชชนิดใดที่ขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ13
13

การขยายพันธุ์พืชแบบใดที่ต้องอาศัยต้นตอ

14
14

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตอนกิ่ง

15
15

ข้อใดไม่ถูกต้อง--