วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

บิดาของวิชาพันธุศาสตร์ คือ

2
2

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะที่มีการถ่ายทอดของมนุษย์

3
3

จากการศึกษาแผนภาพ

4
4

เด็กหญิงอ้อย สังเกตเห็นว่า ปู่มีตาชั้นเดียว แม่มีลักยิ้ม พ่อผมหยิก แต่ตนเองมีตาชั้นเดียว, มีลักยิ้มและผมตรง ลักษณะนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากใคร

5
5

ลักษณะใดของลูกที่ไม่ได้ถ่ายทอดจากพ่อแม่

6
6

ข้อมูลแสดงลักษณะทางพันธุกรรมของเด็กหญิงฤดี

ลักษณะทางพันธุกรรม ฤดีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
เส้นผมเรียบเรียบหยักศกหยักศกเรียบหยักศกหยักศก
ติ่งหูไม่มีไม่มีมีไม่มีมีมีไม่มี
หนังตาชั้นเดียว2 ชั้นชั้นเดียว2 ชั้น2 ชั้น2 ชั้นชั้นเดียว
จากข้อมูลในตาราง ฤดีได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมส่วนใหญ่จากใคร7
7

ข้อใดไม่ใช่การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

8
8

ข้อใดเป็นสารพันธุกรรม

9
9

หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเรียกว่า

10
10

ข้อใดเป็นหน้าที่ของยีน

11
11

การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมเรียกว่าอะไร

12
12

ปัจจัยที่มีผลต่อพันธุกรรมของคน13
13

ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

14
14

ความแตกต่างระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเกิดจาก

15
15

ลักษณะในข้อใดที่ไม่ถือว่าเป็นการแปรผันทางพันธุกรรม

16
16

ถ้านักเรียนต้องการให้ต้นถั่วที่ปลูกออกมาสูงทั้งหมด ควรนำต้นถั่วแบบใดมาผสมพันธุ์กัน ถ้าต้นสูงเป็นลักษณะเด่น

สูงเป็นลักษณะเด่น เตี้ยเป็นลักษณะด้อย
กำหนดให้ T:สูง และ t: เตั้ย
โจทย์ต้องการให้รุ่นลูกโอกาสเกิดเป็นต้นสูง 100%
ข้อ ก สูงพันทางทาง (Tt) X เตี้ย (tt) --> รุ่นลูก : Tt Tt tt tt คือมีโอกาสเกิดสูงพันทาง 50% และเตี้ย 50% จึงไม่ใช่คำตอบ
ข้อ ข เตี้ย (tt) X เตี้ย (tt) --> รุ่นลูก: tt tt tt tt คือโอกาสออกมาเป็นเตี้ยคิดเป็น 100% จึงไม่ใช่คำตอบ
ข้อ ค สูงพันแท้ (TT) X เตี้ย (tt) --> รุ่นลูก: Tt Tt Tt Tt คือโอกาสได้ลูกเป็นสูงพันทางเป็น 100% จึงเป็นคำตอบ
ข้อ ง สูงพันทาง (Tt) X สูงพันทาง (Tt) --> รุ่นลูก : TT Tt Tt tt คือโอกาสเกิดลูกสูงเป็น 75% และเตี้ยคิดเป็น 25% จึงไม่ใช่คำตอบ

17
17

ถ้านำดอกไม้สีแดงมาผสมกับดอกไม้สีขาว ปรากฏดอกไม้รุ่นลูกเป็นดอกสีแดงทุกต้น ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

18
18

ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชถ่ายทอดไปทางใด19
19

ถ้าพ่อตาสีน้ำตาลพันทาง และแม่ตาสีฟ้า สีตาของลูกมีโอกาสเกิดในลักษณะใดบ้าง

ตาสีน้ำตาลเป็นลักษณะเด่น และตาสีฟ้าเป็นลักษณะด้อย
กำหนดให้ B แทนสีน้ำตาล และ b แทนสีฟ้า
จากโจทย์ พ่อเป็นตาสีน้ำตาลพันทาง Bb แม่เป็นตาสีฟ้า bb
พ่อ-แม่ Bb X bb
ลูก Bb Bb bb bb
สีตาของลูกจะมีโอกาสเป็นสีน้ำตาลพันทาง 50% และมีโอกาสเป็นตาสีฟ้า 50%

20
20

ข้อใดต่อไปนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ (ตัวเลือกต้องถูกทั้งคู่)--