วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต

2
2

วงจรไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงาน คือ

3
3

ข้อต่อไปนี้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงยกเว้นข้อใด

4
4

โลหะในข้อใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด

5
5

สายไฟฟ้าแรงสูง ทำจากวัสดุชนิดใด

6
6

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแอมมิเตอร์7
7

ลวดตัวนำที่ใช้กันทั่วไป ทำจากวัสดุใด

8
8

สายไฟฟ้าที่ต่อเข้าบ้านต้องผ่านอุปกรณ์ใดตามลำดับ

9
9

ข้อใดนำไฟฟ้าได้ทั้งหมด

10
10

ข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด

11
11

นักเรียนนำหลอดมาถูกับผ้าขนสัตว์ และนำหลอดไปทดสอบวัตถุ ก, ข และ ค ได้ผลดังตารางต่อไปนี้

วัตถุ กดูด
วัตถุ ขผลัก
วัตถุ คดูด

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

พิจารณารูปและตอบคำถามข้อ 12-14 กำหนดให้ S1, S2, S3 คือ สวิตช์ไฟฟ้า และมีหลอดไฟ A, B และ C

12
12

วงจรในรูปเป็นวงจรใด13
13

หลอดไฟในรูปใดบ้างที่ต่อแบบอนุกรม

14
14

ถ้ากดเปิดสวิตช์ทุกตัว หลอดไฟใดไม่ติด

15
15

จากรูปแสดงวงจรไฟฟ้า เมื่อกดสวิตช์ S จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้องถ้าหลอดไฟทุกหลอดไม่เสีย

16
16

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของฟิวส์

17
17

เครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

18
18

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดใช้หลักการในการเปลี่ยนพลังงานรูปแบบเดียวกันพิจารณารูป และตอบคำถามข้อ 19-20

19
19

ตะปูในรูปใดสามารถดูดคลิบได้จำนวนมากสุด

20
20

ถ้าต้องการทดสอบว่าปริมาณกระแสไฟฟ้ามีผลต่อขนาดของอำนาจแม่เหล็ก ควรจัดชุดการทดลองใด--