วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 25 ข้อ

1
1

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเสียง

2
2

องค์ประกอบในการได้ยินเสียง
1. ตัวกลาง 2. ระยะทาง 3. แหล่งกำเนิดเสียง 4. อวัยวะรับเสียง
ข้อใดถูกต้อง

3
3

เสียงเดินทางได้เร็วในสภาวะใด

4
4

ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของเสียง

5
5

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

6
6

ช่วงความถี่ใดที่มนุษย์ได้ยินเสียง7
7

ขั้นตอนกลไกการได้ยิน ข้อใดถูกต้อง

8
8

การเกิดเสียงดัง เสียงค่อยขึ้นอยู่กับอะไร

9
9

หน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียง คือ

10
10

การที่เราได้ยินเสียงดังหรือเสียงเบาขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

11
11

เสียงที่มีระดับความเข้มเสียงตั้งแต่เท่าไรขึ้นไปเป็นเสียงที่อันตราย

12
12

เราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเมื่อใด13
13

เด็กหญิงฟ้าตะโกนที่ผาและได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาอีก 2 วินาที ถ้าขณะนั้นเสียงเดินทางได้วินาทีละ 360 เมตร เด็กหญิงฟ้าอยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะกี่เมตร

14
14

ในการใช้คลื่นเสียงวัดความลึกของทะเลแห่งหนึ่ง เมื่อปล่อยคลื่นเสียงจากเรือปรากฏว่าใช้เวลา 6 วินาที ก็ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมา จงหาว่าทะเลนี้ลึกกี่เมตร (เสียงเดินทางในน้ำได้ 1,480 เมตรต่อวินาที)

15
15

ฟ้าได้ยินเสียงฟ้าผ่าหลังจากเห็นฟ้าแลป 4 วินาที จุดที่ฟ้าอยู่ห่างจากจุดที่เกิดฟ้าแลปประมาณเท่าไหร่ (ถ้าความเร็วของเสียงในอากาศคือ 343 เมตรต่อวินาที)

16
16

เสียงสะท้อนได้ดีกับวัตถุแบบใด

17
17

การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำขึ้นอยู่กับอะไร

18
18

ระดับเสียงถูกควบคุมโดยอะไร19
19

เสียงทุ้มเสียงแหลมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใด

20
20

นำแผ่นไม้ขนาดเท่าๆกัน แต่มีความยาวไม่เท่ากันมาแขวนไว้ดังรูป เมื่อเคาะทั้ง 4 แผ่น แผ่นใดให้เสียงต่ำที่สุด

21
21

ถ้านักเรียนต้องการไล่ลำดับเสียงจากต่ำไปสูง ควรจะเริ่มจากขวดใดไปยังขวดใด

22
22

ระดับเสียงของกีตาร์จะสูงขึ้นเมื่อใด
1. ใช้สายกีตาร์ที่มีขนาดเล็กลง
2. เพิ่มความตึงของสาย
3. ใช้สายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
4. ทำให้สายสั้นลง

23
23

คนเราสามารถหาความลึกของทะเลโดยใช้ความจริงข้อใด

24
24

อัลตราซาวด์นำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด25
25

ข้อใดกล่าวถึงการใช้โซนาร์ไม่ถูกต้อง--