วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 40 ข้อ

1
1

ทรัพยากรชนิดใดที่ไม่มีวันสูญสิ้น แต่อาจเสื่อมคุณภาพได้

ป่าไม้ พืช น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ เป็นทรัพยากรที่สามารถหมดไป ส่วนดิน นำ และอากาศ เป็นทรัพยากรที่ไม่หมด แต่สามารถเสื่อมคุณภาพได้

2
2

ทรัพยากรชนิดใดที่สามารถสร้างขึ้นทดแทนได้

3
3

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมีโอกาสหมดไปได้คือ ทรัพยากรในข้อใด

4
4

ข้อใดคือความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5
5

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์กับใครมากที่สุด

6
6

การทำลายป่าจะส่งผลต่อข้อใดเป็นอันดับแรก7
7

ข้อใดไม่จัดเป็นป่าผลัดใบ

8
8

ข้อใดคือประโยชน์ของป่าชายเลน

9
9

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของป่าไม้

10
10

ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้จำนวนป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว

11
11

การทำลายป่าจะส่งผลใดบ้าง

12
12

สัตว์ป่าประเภทใดที่เราควรสงวนพันธุ์ไว้13
13

สัตว์ในข้อใดไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน

14
14

ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2558 ได้เพิ่มสัตว์ป่าสงวนอีก 4 ชนิด ข้อใดไม่ใช่ สัตว์ป่าสงวนใน 4 ชนิด

15
15

ข้อใดคือสาเหตุที่สัตว์ป่าบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์

16
16

เราสามารถมีส่วนในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้อย่างไร

17
17

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ดินเสีย

18
18

ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพ19
19

ข้อใดไม่ถูกต้อง

20
20

เพราะเหตุใดในปัจจุบันจึงนิยมปลูกพืชชนิดต่างๆหมุนเวียนกัน แทนที่จะปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอดทั้งปี

21
21

ข้อใดไม่ถูกต้อง

22
22

ข้อใดไม่จัดเป็นแหล่งน้ำบนผิวดิน

23
23

น้ำจืดในโลกนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของปริมาณน้ำทั้งหมด

24
24

น้ำจืดในโลกพบมากที่สุดคือ25
25

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวัฏจักรน้ำ

26
26

ข้อใดคือแหล่งน้ำที่สำคัญในการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง

27
27

ภาคใดของประเทศไทยที่มีการกักเก็บน้ำบาดาลมากที่สุด

28
28

ภาคใดของประเทศไทยที่มีการใช้น้ำบาดาลมากที่สุด

29
29

ข้อใดจัดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

30
30

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่า DO
1. เป็นค่าที่บอกปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ
2.เป็นค่าที่บอกปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำ
3. น้ำที่ดีควรมีค่า DO ต่ำ
4. น้ำที่ดีควรมีค่า DO สูง31
31

ข้อใดไม่ใช่ สาเหตุก่อมลพิษในอากาศ

32
32

สารในข้อใดไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

33
33

สาร CFC ก่อนที่จะมีมาตรการลดการผลิตเคยใช้ทำอะไร

34
34

ข้อใดคือการอนุรักษ์ทรัพยากรอากาศ

35
35

การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า ทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้านใดมากที่สุด

36
36

ข้อใดเรียงลำดับขยะตามเวลาในการย่อยสลาย จากน้อยไปมากได้ถูกต้อง37
37

ถ้าพบสัญลักษณ์ Recycle นักเรียนจะเลือกทิ้งสิ่งใด

38
38

นักเรียนคนใดทิ้งขยะไม่ถูก ถัง

39
39

คุณแม่ทำขนมใส่ในขวดโหล ไปมอบให้คุณป้า หลังจากทานขนมในโหลจนหมด คุณป้าก็นำขวดไปใส่ผักกาดดอง จัดเป็นการ

40
40

ข้อใดใช้เวลาในการย่อยสลายน้อยที่สุด--