วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 25 ข้อ

1
1

โลหะชนิดใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด

2
2

นักเรียนสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของตะปูเหล็กให้เป็นแม่เหล็กชั่วคราวได้โดยผ่านกระแสไฟฟ้า ผ่านขดลวดพันรอบตัวตะปูเหล็ก วัสดุใดต่อไปนี้ให้ผลเช่นเดียวกันกับตะปูเหล็ก

ตะปูเหล็กเป็นตัวนำไฟฟ้าคือยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่าน ดังนั้น ตัวเลือกที่ให้ผลเช่นเดียวกับตะปูเหล็กต้องจัดเป็นตัวนำไฟฟ้าเช่นเดียวกัน ทองเหลืองจัดเป็นตัวนำไฟฟ้า แก้วและพลาสติกเป็นฉนวนไฟฟ้า

3
3

อโลหะชนิดใดที่นำไฟฟ้าได้

คุณสมบัติของอโลหะคือไม่นำฟ้าและไม่นำความร้อน ยกเว้นกราไฟต์

จากตารางจงตอบคำถามข้อ 4-5

นำโลหะ A B C และ D จุ่มในบีกเกอร์น้ำเดือดเป็นเวลา 5 นาที และบันทึกผลอุณหภูมิก่อนจุ่มและหลังจุ่ม
ตารางแสดงอุณหภูมิของโลหะชนิดต่างๆ ก่อนจุ่มและหลังจุ่มในน้ำเดือด

ชนิดของโลหะ อุณหภูมิก่อนจุ่ม 0C อุณหภูมิหลังจุ่ม 0C
A25 40
B25 90
C25 25
D25 60
4
4

วัสดุใดเหมาะแก่การทำกระติกน้ำที่สามารถเก็บความร้อนและความเย็นได้

วัสดุที่สามารถจะกักเก็บความร้อนหรือความเย็นได้ดีต้องมีคุณสมบัตินำความร้อนได้ไม่ดี จากผลการทดลองจะเห็นว่า C ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก่อนและหลัง จึงจัดเป็นฉนวนความร้อน

5
5

วัสดุใดเหมาะแก่การนำมาทำตัวหม้อและด้าม (ตอบตามลำดับ)

ตัวหม้อต้องการวัสดุที่นำความร้อนได้ดี เพราะทำให้วัตถุดิบที่นำมาปรุงได้รับความร้อนเร็ว จึงต้องเลือกวัสดุประเภทตัวนำความร้อน จากตารางวัสดุที่อุณหภูมิก่อนจุ่มและหลังจุ่มแตกต่างกันมากคือ B ในขณะที่ด้ามจับเป็นส่วนที่มีการสัมผัสกับคนควรเลือกวัสดุประเภทฉนวน

6
6

การนั่งตากแดดเป็นการถ่ายโอนความร้อนแบบใด7
7

การนึ่งขนมถ้วยฟู ขนมถ้วยฟูสุกได้เนื่องจากได้รับการถ่ายโอนความร้อนแบบใด

การนึ่งขนมถ้วยฟู ขนมถ้วยฟูสุกได้ด้วยไอน้ำ ซึ่งไอน้ำเป็นตัวนำความร้อนมายังขนมถ้วยฟู และตัวขนมถ้วยฟูยังสัมผัสกับภาชนะนึ่งซึ่งภาชนะนึ่งจะถ่ายโอนความร้อนแบบการนำความร้อนให้กับตัวขนม

8
8

การปิ้งปลา ปลาที่สุกเนื่องจากการถ่ายโอนความร้อนแบบใดเป็นหลัก

การปิ้งปลา จะพบการถ่ายโอนความร้อนได้ทั้ง 3 ประเภท แต่ตัวหลักในการถ่ายโอนความร้อนคือการแผ่รังสี

9
9

บ้านในประเภทเขตร้อนมักจะมีช่องลมใต้หลังคา การออกแบบดังกล่าวเป็นการใช้ความเข้าใจหลักการถ่ายโอนความร้อนแบบใด

อากาศร้อนจะลอยสูงขึ้น ด้วยหลักการดังกล่าวจึงมีการออกแบบให้มีช่องลมเพื่อให้ลมพัดพาความร้อนออกจากตัวบ้าน

10
10

นำวัสดุ ทำเชือก 2 ชนิด คือ A และ B มาแขวนกล่องที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ปรากฎว่า 20 นาทีผ่านไป เชือกเส้น A ขาด ข้อใดกล่าวถูกต้อง

11
11

นักเรียนต้องการออกแบบชิงช้าที่มีความปลอดภัย ในการเลือกเชือกนักเรียนควรจะคำนึงถึงข้อใดต่อไปนี้

ความเหนียวคือความสามารถในการรับแรงโดยไม่แตกหัก ยิ่งวัสดุเหนียวมากจะทราบรับแรงได้มาก

12
12

ข้อใดคือคุณสมบัติสำคัญของฟูกที่นอน

ความยืดหยุ่นคือความสามารถในการกลับคืนสภาพเดิมเมื่อแรงกระทำหยุดลง13
13

วัตถุใดต่อไปนี้ไม่มีสภาพความยืดหยุ่น

จากตาราง จงตอบคำถามข้อ 14-15
ตารางแสดงระดับความแข็งของแร่ชนิดต่างๆในหิน

ชนิดของแร่ ระดับความแข็ง (1-10)
ทัลค์1
ยิปซัม2
แคลไซต์3
ฟลูออไรด์4
อะพาไทด์ 5
หินฟันม้า6
ควอรตซ์7
โทแพช8
คอรันดัม9
เพชร10
14
14

หินชนิดหนึ่ง ขูดหินฟันม้าไม่เป็นรอย ขูดแคลไซต์เป็นรอย ข้อใดคือองค์ประกอบของหินชนิดนี้

15
15

ข้อใดไม่ถูกต้อง

16
16

คุณสมบัติของใดที่สามารถบอกวัตถุจะลอยหรือจม

17
17

ถ้าต้องการหาค่าความหนาแน่นต้องทราบค่าใดบ้าง

18
18

ข้อใดกล่าวถึงโฟมว่ายน้ำได้ไม่ถูกต้องจากตารางจงตอบคำถามข้อ 19-21

ชนิดของสาร ความหนาแน่น (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)
A1.3
B0.7
C0.9
D1.1
19
19

จากตาราง ถ้านำสารทั้ง 4 ชนิดที่อยู่ในรูปของแข็งใส่ลงในน้ำ วัตถุชนิดใดจะลอย

20
20

ถ้าสารทั้ง 4 ชนิดอยู่ในรูปของเหลว นำมาเทรวมกันจงเรียงลำดับจากระดับความสูงที่ต่ำสุดไปจนถึงระดับความสูงที่สุด

21
21

ถ้านำสารทั้ง 4 ชนิดในรูปของแข็งไปทดสอบการลอย-การจมบนสารชนิดหนึ่งที่มีมวล 8 กรัม และปริมาตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

22
22

สารละลายกรดมีคุณสมบัติอย่างไร

สารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมีคุณสมบัติ รสเปรี้ยว นำไฟฟ้าได้ และสามารถทำปฏิกิริยาเคมีกับโลหะให้แก๊สไฮโดรเจน

23
23

สารที่ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินมีสมบัติอย่างไร

กระดาษลิตมัสสีน้ำเงินใช้ทดสอบสารที่เป็นกรด หากสารที่นำมาทดสอบเป็นเบส-ด่าง หรือเป็นกลางจะไม่เปลี่ยนสีกระดาษ

24
24

ข้อใดถูกต้อง25
25

จากแผนภาพ ข้อใดคือ A B C ตามลำดับ

ABC
ลวดสปริงลูกปิงปองลูกแก้ว
ลวดสปริงลูกแก้วลูกปิงปอง
ลูกปิงปองลวดสปริงลูกแก้ว
ลูกปิงปองลูกแก้วลวดสปริง


--