วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ระบบที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจน (นำเข้าร่างกาย) และ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (ของเสียออกจากร่างกาย)

Respiratory Image created by Infographic vector created by Vectorpouch - Freepik.com

กระบวนการหายใจ

หายใจเข้า หายใจออก
กระดูกซี่โครง ยกตัวสูงขึ้น ลดต่ำลง
กะบังลม หดตัว (เคลื่อนต่ำลง) คลายตัว (เคลื่อนสูงขึ้น)
ปริมาตรช่องอก เพิ่มขึ้น ลดลง
ความหนาแน่นอากาศในปอด ลดลง เพิ่มขึ้น
การไหลของอากาศ ไหลเข้า ไหลออก

การหายใจ

เพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย และกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย

Lung Image created byWorld vector created by Ibrandify - Freepik.com
การหายใจในระดับเซลล์

เพื่อสร้างพลังงานไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เซลล์จะใช้ออกซิเจน และกลูโคส มาใช้ในการสร้างพลังงานและของเสียที่ได้จากกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงาน คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งร่างกายจะกำจัดออกทางระบบหายใจ--