วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


 • คือ มวลของแข็งบนเปลือกโลกที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุชนิดเดียว หรือหลายชนิด
 • นักธรณีวิทยา แบ่งหินออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการเกิด
 1. หินอัคนี- เกิดจากการเย็นตัวของหินหนืด
 2. หินตะกอนหรือหินชั้น- เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ผุพังและกร่อนของหิน
 3. หินแปร- เกิดจากการแปรสภาพภายใต้ความร้อน แรงดัน หรือปฏิกิริยาเคมี

วัฏจักรหิน

การเปลี่ยนแปลงของหินทั้ง 3 ชนิด กลับไปกลับมาได้

 • “หินหนืด” เมื่อเย็นตัวลงจะตกผลึกเป็น “หินอัคนี”
 • “หินอัคนี หรือ หินแปร” ผ่านกระบวนการผุพังอยู่กับที่และการกร่อนจะกลายเป็น “ตะกอน”
 • “ตะกอน” จะถูกกระแสน้ำ หรือลมพัดพาและเกิดการทับถมกลายเป็น “หินชั้นหรือหินตะกอน”
 • “หินอัคนี หรือ หินชั้น” เมื่อได้รับความร้อนและแรงดันจะกลายเป็น “หินแปร”
 • “หินชั้น หรือ หินแปร” เมื่อได้รับความร้อนสูงจะหลอมละลายกลายเป็น “หินหนืด”

หินอัคนี (Igneous Rocks)

หินตะกอนหรือหินชั้น (Sedimentary Rocks)

 • คือหินที่เกิดจากการทับถมของตะกอน
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิดหินตะกอนหรือหินชั้น ได้แก่ การผุพัง --> การกร่อน--> การพัดพา -->การทับถม --> การกลายเป็นหิน

ภาพแสดงกระบวนการเกิดหินตะกอน

หินแปร (Metamorphic Rocks)

 • คือ หินที่แปรสภาพไปจากความร้อน แรงดัน และปฏิกิริยาเคมี
 • หินแปรชนิดหนึ่งๆ จะมีองค์ประกอบของหินเดิมเป็นส่วนใหญ่ แต่มีการเรียงตัวผลึกใหม่


--