คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


การบวก

คือ การเพิ่มหรือการรวมเข้า เช่น การนำตัวเลขมากกว่า 1 จำนวนมารวมกัน
เครื่องหมาย “+”

    การบวกทำได้ 2 แบบ
  • แนวนอน
  • แนวตั้ง:

ตัวอย่างการบวก
ตัวอย่างการบวกที่มีการทด

การลบ

คือ การนำออก หักออก ลดจำนวน
เครื่องหมาย “-”

    การลบทำได้ 2 แบบ
  • แนวนอน
  • แนวตั้ง:--