คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


สมบัติของจำนวนเต็ม

สมบัติการสลับที่ (Commutative Property)

 1. สมบัติการสลับที่ของการบวก
  A+B=B+A
  ตัวอย่างเช่น 2+5=5+2
 2. สมบัติการสลับที่ของการคูณ
  A×B=B×A
  ตัวอย่างเช่น 2×5=5×2

สมบัติการเปลี่ยนหมู่ (Associative Property)

 1. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
  A+(B+C)=(A+B)+C
  ตัวอย่างเช่น 2+(5+7)=(2+5)+7
 2. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
  A×(B×C)=(A×B)×C
  ตัวอย่างเช่น 2×(5×7)=(2×5)×7

สมบัติการแจกแจง (Distributive Property)

A×(B+C)=(A×B)+(A×C)
ตัวอย่างเช่น 2×(3+7)=(2×3)+(2×7)


--