คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


การคูณ

ความหมายของการคูณ

 1. การเพิ่มจำนวนครั้งละเท่าๆกัน
  ตัวอย่างการเพิ่มจำนวนทีละ 2
  ตัวอย่างการเพิ่มจำนวนทีละ 3
 2. การจับคู่ระหว่างสมาชิก 2 เซต

คุณสมบัติของการคูณ

 1. การคูณกับ 1
  เลข 1 คูณกับจำนวนใดก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขจำนวนนั้น เช่น 1 × 5 = 5 , 1 × 5,400 = 5,400
 2. การคูณกับ 0
  เลข 0 คูณกับจำนวนใดจะได้ผลลัพธ์เป็น 0 เช่น 0 × 10 = 0, 0 × 1,000 = 0
 3. กฎการสลับที่การคูณ
  เลข 2 จำนวนที่คูณกัน เมื่อสลับที่กันจะไม่ทำให้ผลลัพธ์ของการคูณเปลี่ยนแปลงไป
  เช่น 3 × 4 = 12 และ 4 × 3 = 12
  ดังนั้น 3 × 4 = 4 × 3
 4. กฎการจัดหมู่ของการคูณ
  เลข 3 ตัวมาคูณกัน จะจับคู่เลขใดก่อนก็จะไม่ทำให้ผลลัพธ์ของการคูณเปลี่ยนแปลงไป
  เช่น (2 × 4) × 5 = 2 × (4 × 5) = 40
  เช่น (5 × 3) × 8 = 5 × (3 × 8) = 120
 5. กฎการแจกแจง
  จำนวนที่คูณผลบวก สามารถจะกระจายดังนี้ a × (b + c) = (a × b) + (a × c)
  ตัวอย่างที่ 1
  3 × ( 2 + 4) = 3 × 6 = 18 หรือกระจายดังนี้
  (3 × 2) + (3 × 4) = 6 + 12 = 18
  ตัวอย่างที่ 2
  2 × ( 1 + 3 + 5) = 2 × 9 = 18 หรือกระจายดังนี้
  (2 × 1) + (2 × 3) + (2 × 5) = 2 + 6 + 10 = 19
  ในทางกลับกันก็สามารถทำ (a × b) + (a × d) = a × (b + d)
  ตัวอย่างที่ 3
  (4 × 6) + (4 × 8) = 24 + 32 = 56 หรืออยู่ในรูปก่อนกระจาย
  4 × (6 + 8) = 4 × 14 = 56

การหาร

ความหมายของการหาร

 1. การแบ่งเป็นออกเป็นจำนวนเท่าๆกัน

  ตัวอย่างการแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน
  ตัวอย่างการแบ่งเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน
 2. การนับลดครั้งละเท่าๆกัน

วิธีการหาร

การหารเลขที่ลงตัว
การหารเลขที่ไม่ลงตัว

คุณสมบัติของการหาร

 1. การหารด้วยเลข 1
  จำนวนใดๆยกเว้น 0 เมื่อหารด้วย 1 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับจำนวนนั้นๆ
  เช่น 5 ÷ 1 = 5, 5,400 ÷ 1 = 5,400
 2. การหารด้วยเลขใดที่เท่าตัวมันเอง
  การหารด้วยเลขใดๆที่เท่าตัวมันเองจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1
  เช่น 5 ÷ 5 = 1, 1,000 ÷ 1,000 = 1
 3. การนำเลขใดๆไปหารเลข 0
  การนำเลขใดๆ ที่ไม่ใช่เลข 0 ไปหารเลข 0 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0
  เช่น 0 ÷ 4 = 0, 0 ÷ 3 = 0

  การนำ 0 ไปหารเลขใดๆ จะไม่มีคำตอบ เช่น 4 ÷ 0 = ไม่มีคำตอบ
  แต่ถ้า 0 ÷ 0 = ∞ (คือมีค่านับไม่ถ้วน) เพราะ 0 ÷ ? = 0 (0 คูณเลขใดๆก็จะได้ 0)

 4. การหารคือตรงข้ามกับการคูณ
  การหารคือ วิธีการที่กลับกันของวิธีการคูณ
  เช่น 6 ÷ 3 = 2 ในทางตรงข้ามกัน 2 × 3 = 6
  เช่น 12 ÷ 4 = 3 ในทางตรงข้ามกัน 3 × 4 = 12


--