คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


จำนวน (Number) และตัวเลข (Numeral)

จำนวน (Number)
เป็น วัตถุนามธรรมที่ใช้เพื่อการนับ, การวัด ตัวอย่างเช่น จำนวนธรรมชาติ (1, 2, 3, 4,….)

ตัวเลข (Numeral)
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงจำนวน

การอ่านจำนวนเลข

การอ่านจำนวนเลขให้อ่านตามชื่อหลัก
26 อ่านว่า ยี่สิบหก (เลข 2 อยู่ในหลักสิบ และเลข 6 อยู่ในหลักหน่วย)
345 อ่านว่า สามร้อยสี่สิบห้า (เลข 3 อยู่ในหลักร้อย, เลข 4 อยู่ในหลักสิบ และ เลข 5 อยู่ในหลักหน่วย)
1,279 อ่านว่า หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า (เลข 1 อยู่ในหลักพัน, เลข 2 อยู่ในหลักร้อย, เลข 7 อยู่ในหลักสิบ และ 9 อยู่ในหลักหน่วย)
49, 550 อ่านว่า สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบ (เลข 4 อยู่ในหลักหมื่น, เลข 9 อยู่ในหลักพัน, เลข 5 อยู่ในหลักร้อย, เลข 5 อยู่ในหลักสิบ และ 0 อยู่ในหลักหน่วย)
670, 487 อ่านว่า หกแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด (เลข 6 อยู่ในหลักแสน, เลข 7 อยู่ในหลักหมื่น, เลข 0 อยู่ในหลักพัน, เลข 4 อยู่ในหลักร้อย, เลข 8 อยู่ในหลักสิบ และ 7 อยู่ในหลักหน่วย)

การอ่านเลขที่เกิน 7 หลัก
ให้อ่านว่าเป็นเท่าไหร่ของหลักล้าน โดยที่หลักล้านไปทางด้านซ้ายให้เริ่มอ่านจากหน่วย เช่น
6,000,0000 อ่านว่า หกล้าน
21,000,000 อ่านว่า ยี่สิบเอ็ดล้าน
350,000,000 อ่านว่า สามร้อยห้าสิบล้าน
2,700,000,000 อ่านว่า สองพันเจ็ดร้อยล้าน
45,000,000,000 อ่านว่า สี่หมื่นห้าพันล้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักเลข
เลขแต่ละหลักมีค่าเป็นสิบเท่าของของเลขที่อยู่ถัดมาทางขวามือ
หลักสิบ มีค่าเป็น 10 เท่าของหลักหน่วย
หลักร้อย มีค่าเป็น 10 เท่าของหลักสิบ
หลักพัน มีค่าเป็น 10 เท่าของหลักร้อย เป็นต้น

การอ่านตัวเลขในชีวิตประจำวัน

 1. การอ่านแสดงจำนวน
  • การอ่านจำนวนสิ่งมีชีวิต และจำนวนของ
   บ้านจุ๊บแจงมีสุนัขอยู่ 3 ตัว
   หนูดีซื้อหนังสือการ์ตูน 2 เล่ม
  • การอ่านจำนวนเงิน
   340 บาท อ่านว่า สามร้อยสี่สิบบาท
   ถ้ามีเศษสตางค์ ให้อ่านจำนวนสตางค์ โดยจำนวนสตางค์จะอยู่หลักจุดไปทางขวามือ เช่น 340.50 บาท อ่านว่า สามร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์
   698.75 บาท อ่านว่า หกร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็บสิบห้าสตางค์
  • การอ่านเวลา ให้อ่านตัวเลขทางซ้ายมือของจุดตามด้วยนาฬิกา และตัวเลขด้านขวามือของจุดตามด้วยนาที เช่น
   13.40 น. อ่านว่า สิบสามนาฬิกาสี่สิบนาที
   08.00 น. อ่านว่า แปดนาฬิกา
   04.15 น. อ่านว่า สี่นาฬิกาสิบห้านาที
  • การอ่าน พ.ศ. และ ค.ศ.
   พ.ศ. 2545 อ่านว่า พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบห้า
   ค.ศ. 1980 อ่านว่า คริสต์ศักราช หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบ


   พุทธศักราช (พ.ศ.) เป็นศักราชที่เริ่มนับเมื่อพระโคตมพุทธเจ้าปรินิพพาน
   คริสต์ศักราช (ค.ศ.) หมายถึง ปีของพระเยซูคริสต์ โดยเริ่มนับจากปีที่พระเยซูทรงประสูติเป็น ค.ศ. 1 ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 544 ทำให้ พ.ศ. ห่างจาก ค.ศ. 543 ปี

 2. การอ่านตัวเลขเรียงตัว
  อ่านเรียงจากซ้ายไปขวามือ
  • การอ่านหมายเลขโทรศัพท์ เช่น 023456789 อ่านว่า ศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

   2 อ่านได้ทั้งแบบ “โท” หรือ “สอง” เช่น 021234567 อ่านว่า ศูนย์โทหนึ่งโทสามสี่ห้าหกเจ็ด
  • การอ่านเลขที่บ้าน เช่น 234/5 อ่านว่า สองสามสี่ทับห้า
  • การอ่านเลขทะเบียนรถ เช่น กข 1234 นครปฐม อ่านว่า กอ ขอ หนึ่งสองสามสี่ นครปฐม
 3. การอ่านตัวเลขแบบผสม (ทั้งแสดงจำนวนและเรียงตัว)
  • การอ่านอุณหภูมิ เช่น 36.7°C อ่านว่า สามสิบหกจุดเจ็ดองศาเซลเซียส
  • การอ่านเปอร์เซ็นต์ เช่น 65.45% อ่านวา หกสิบห้าจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์

การเขียนจำนวนเลข

ให้ใช้วิธีนับจากตัวเลขหลังสุดทางขวามือ (หลักหน่วย) ขึ้นมาข้างหน้า 3 ตัว แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ทุก ๆ สามตัว เช่น
2,345 (สองพันสามร้อยสี่สิบห้า)
45,562 (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสอง)
7,650,423 (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบสาม)--