คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


การประมาณค่าตัวเลข

หลักการที่ 1

การประมาณค่าถ้าตัวเลขที่มีค่ามากกว่าครึ่งหรือครึ่งพอดี ให้ปัดไปทางเลขจำนวนเต็มมาก
 • การประมาณค่าเลขหลักสิบ
  ถ้าตัวเลขในหลักหน่วยอยู่ใกล้เคียงกับ 10 ให้เพิ่มหลักสิบ และหลักหน่วยต้องเป็น 0 เช่น
  17 ค่าประมาณปัดขึ้นเป็น 20
  78 ค่าปริมาณปัดขึ้นเป็น 80
 • การประมาณค่าเลขหลักร้อย
  ถ้าตัวเลขในหลักสิบอยู่ใกล้เคียงกับ 100 ให้เพิ่มหลักร้อย และหลักหน่วยและหลักสิบต้องเป็น 0 เช่น
  575 ค่าประมาณปัดขึ้นเป็น 600
  877 ค่าปริมาณปัดขึ้นเป็น 900
 • การประมาณค่าเลขหลักพัน
  ถ้าตัวเลขในหลักร้อยอยู่ใกล้เคียงกับ 1000 ให้เพิ่มหลักพัน และหลักร้อย, หลักหน่วยและหลักสิบต้องเป็น 0 เช่น
  1,785 ค่าประมาณปัดขึ้นเป็น 2,000
  4,853 ค่าปริมาณปัดขึ้นเป็น 5,000
 • การประมาณค่าหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านให้ทำแบบเดียวกัน

หลักการที่ 2

การประมาณค่าถ้าตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ให้ปัดไปทางเลขจำนวนเต็มน้อย
 • การประมาณค่าเลขหลักสิบ
  ถ้าตัวเลขในหลักหน่วยอยู่ใกล้เคียงกับ 0 ให้ตัดตัวเลขหลักหน่วยให้เป็น 0 แต่คงตัวเลขหลักสิบ
  13 ค่าประมาณปัดลงเป็น 10
  74 ค่าปริมาณปัดลงเป็น 70
 • การประมาณค่าเลขหลักร้อย
  ถ้าตัวเลขในหลักสิบอยู่ใกล้เคียงกับ 0 มากกว่า 100 ให้ตัดเลขหลักสิบและหลักหน่วยเป็น 0 และคงเลขหลักร้อยไว้ เช่น
  535 ค่าประมาณปัดลงเป็น 500
  827 ค่าปริมาณปัดลงเป็น 800
 • การประมาณค่าเลขหลักพัน
  ถ้าตัวเลขในหลักร้อยอยู่ใกล้เคียงกับ 0 มากกว่า 1000 ให้ตัดเลขหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วยเป็น 0 และคงเลขหลักพันไว้ เช่น
  1,385 ค่าประมาณปัดลงเป็น 1,000
  4,453 ค่าปริมาณปัดลงเป็น 4,000
 • การประมาณค่าหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านให้ทำแบบเดียวกัน


--