คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 5 ข้อ

1
1

ข้อใด มีค่าแตกต่างจาก $\dfrac{3}{5}$

คำตอบคือ ข้อ ง.
ข้อ ก. $\dfrac{6}{10}$ มาจาก $\dfrac{3 \times 2}{5 \times 2}$
ข้อ ข. $\dfrac{9}{15}$ มาจาก $\dfrac{3 \times 3}{5 \times 3}$
ข้อ ค. $\dfrac{18}{30}$ มาจาก $\dfrac{3 \times 6}{5 \times 6}$
ข้อ ง. ไม่ได้มาจาก $\dfrac{3}{5}$ แต่มาจาก $\dfrac{20 \div 5}{35 \div 5} = \dfrac{4}{7}$

2
2

ข้อใด มีค่าแตกต่างจาก $\dfrac{5}{6}$

คำตอบคือ ข้อ ค.
ข้อ ก. $\dfrac{20}{24}$ มาจาก $\dfrac{5 \times 4}{6 \times 4}$
ข้อ ข. $\dfrac{40}{48}$ มาจาก $\dfrac{5 \times 8}{6 \times 8}$
ข้อ ง. $\dfrac{60}{72}$ มาจาก $\dfrac{5 \times 12}{6 \times 12}$
ข้อ ค. ไม่ได้มาจาก $\dfrac{5}{6}$ แต่มาจาก $\dfrac{55 \div 5}{60 \div 5} = \dfrac{11}{12}$

3
3

ข้อใด มีค่าแตกต่างจาก $\dfrac{5}{9}$

คำตอบคือ ข้อ ข.
ข้อ ก. $\dfrac{15}{27}$ มาจาก $\dfrac{5 \times 3}{9 \times 3}$
ข้อ ค. $\dfrac{35}{63}$ มาจาก $\dfrac{5 \times 7}{9 \times 7}$
ข้อ ง. $\dfrac{45}{81}$ มาจาก $\dfrac{5 \times 9}{9 \times 9}$
ข้อ ข. ไม่ได้มาจาก $\dfrac{5}{9}$ แต่มาจาก $\dfrac{21 \div 3}{36 \div 3} = \dfrac{7}{12}$

4
4

ข้อใดมีค่าเดียวกับ $\dfrac{1}{6}$

คำตอบคือ ข้อ ก.
ข้อ ก. มาจาก $\dfrac{1\times 5}{6 \times 5} = \dfrac{5}{30}$
ข้อ ข. ไม่ได้มาจาก $\dfrac{1}{6}$ แต่มาจาก $\dfrac{6 \div 6}{42 \div 6} =\dfrac{1}{7}$
ข้อ ค. ไม่ได้มาจาก$\dfrac{1}{6}$ แต่มาจาก $\dfrac{8 \div 2}{50 \div 2} =\dfrac{4}{25}$
ข้อ ง. ไม่ได้มาจาก$\dfrac{1}{6}$ แต่มาจาก $\dfrac{12 \div 12}{60 \div 12} =\dfrac{1}{5}$

5
5

ข้อใดมีค่าเดียวกับ $\dfrac{7}{9}$

คำตอบคือ ข้อ ข.
ข้อ ข. มาจาก $\dfrac{7\times 13}{9 \times 13} = \dfrac{91}{117}$
ข้อ ก. ไม่ได้มาจาก $\dfrac{7}{9}$ แต่มาจาก $\dfrac{72 \div 18}{90 \div 18} =\dfrac{4}{5}$
ข้อ ค. ไม่ได้มาจาก $\dfrac{7}{9}$ แต่มาจาก $\dfrac{99 \div 9}{126 \div 9} =\dfrac{11}{14}$
ข้อ ง. ไม่ได้มาจาก $\dfrac{7}{9}$ แต่มาจาก $\dfrac{160 \div 20}{180 \div 20} =\dfrac{8}{9}$--