คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 25 ข้อ

1
1

เลขโดดที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใด 637,589

7 อยู่ในเลขหลักพันมีค่า 7,000

2
2

เลขโดดที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใด 532,435,000

4 อยู่ในเลขหลักแสนมีค่า 400,000

3
3

เลขโดดที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใด 634,789,300

3 อยู่ในเลขหลักสิบล้านมีค่า 30,000,000

4
4

เลขโดดที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใด 90,312,734,146

9 อยู่ในเลขหลักหมื่นล้านมีค่า 90,000,000,000

5
5

ข้อใดเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายต่อไปนี้ถูกต้อง

6
6

ข้อใดคือตัวเลขของรูปกระจายต่อไปนี้
(4 × 1,000,000) + (5 × 100,000) + (3 × 10,000) + (0 × 1,000) + (2 × 100) + (0 × 10) + (9 × 1)7
7

ประโยคสัญลักษณ์ใดถูกต้อง

ข้อ ค ถูกต้อง
ข้อ ก. 20,549 < 20,000 + 500 + 40 + 9 (20,549)
ข้อ ข. และ ข้อ ง. ต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับ

8
8

ข้อใดคือค่าความแตกต่างระหว่างเลขที่ขีดเส้นใต้ 8,382,450

คำตอบคือ ข้อ ข : 8,000,000-80,000= 7,920,000

9
9

ค่าของ 4 ในจำนวน 624,025 มีค่าตรงกับข้อใด (สสวท ป. 3)

คำตอบคือ ค่าของ 4 ของจำนวน 624,025 มีค่าเท่ากับ 4,000 ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.
นายพงษ์เช่าบ้านเดือนละ 1,000 บาท โดยอยู่มาแล้ว 4 เดือน ดังนั้นชำระเงินไปแล้ว 1,000 × 4 = 4,000
ข้อ ก. พ่อมีเงิน 3,426 บาท เลข 4 อยู่ในหลักร้อย มีค่าเท่ากับ 400 บาท
ข้อ ค. แม่ค้าขายของ กำไรวันละ 200 บาท จำนวน 7 วัน ได้กำไรไปแล้วทั้งสิ้น 200 × 7 = 1,400 บาท เลข 4 อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ 400
ข้อ ง. วิทยาเป็นช่างไม้ได้ค่าจ้างวันละ 260 บาท ทำงาน 4 วัน ได้ค่าจ้างทั้งสิ้น 260 × 4 = 1,040 บาท เลข 4 อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ 40

10
10

ข้อใดเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่ามากไปหาค่าน้อยทุกจำนวน

11
11

ข้อใดเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย ( สสวท ป. 3)

ในการพิจารณาให้พิจารณาเลขในแต่ละหลักโดยเริ่มจากหลักที่มีค่ามากที่สุด
∘ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข. จะเห็นว่าตัวเลขทุกตัว มีเลขประจำหลักพันเป็นเลขเดียวกันคือ 2,000 และเลขประจำหลักร้อยเป็นเลขเดียวกันคือ 800 และเลขประจำหลักหน่วยคือเลขเดียวกัน คือ 9 ให้พิจารณาเลขประจำหลักสิบ เริ่มจาก เลขตัวแรกคือ 40 ถัดมา 30 ถัดมา 20 และตัวสุดท้ายคือ 00 ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดคือเริ่มจากค่าที่มากไปยังค่าที่น้อย
∘ ข้อ ก. เลขประจำหลักพันมีเลขเดียวกันคือ 2,000 เลขประจำหลักร้อยต่างกัน เริ่มจากเลขตัวแรกคือ 200 ถัดมา 300 ถัดมา 400 ถัดมา คือ 100 จะเห็นว่าไม่ตรงกับที่โจทย์กำหนดให้คือเริ่มจากค่าที่มากไปค่าที่น้อย
∘ ข้อ ค. เลขประจำหลักพันมีเลขเดียวกันคือ 2,000 เลขประจำหลักร้อยต่างกัน เริ่มจากเลขตัวแรกคือ 400 ถัดมา 100 ถัดมา 900 ถัดมา คือ 300 จะเห็นว่าไม่ตรงกับที่โจทย์กำหนดให้คือเริ่มจากค่าที่มากไปค่าที่น้อย
∘ ข้อ ง. เลขประจำหลักพันมีเลขเดียวกันคือ 2,000 เลขประจำหลักร้อย 2 ตัวแรกเหมือนกันคือ 700 ลองพิจารณาต่อที่เลขหลักสิบจะเห็นว่าตัวแรก 00 และตัวที่สอง 50 ซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการที่ให้เรียงค่าจากมากไปน้อย

12
12

เลข 1 ที่ขีดเส้นใต้ ตัวใดมีค่ามากที่สุดในจำนวน 1,111

คำตอบคือ ข้อ ก. เพราะ เลข 1 ที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่ากับ 1,00013
13

จำนวนที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีค่ามากที่สุด (สสวท ป. 3)

คำตอบคือข้อ ก. เพราะเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่หลักหมื่น
ข้อ ข ผิดเพราะเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่หลักพัน, ข้อ ค. ผิดเพราะเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่หลักพัน, ข้อ ง ผิดเพราะเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่หลักสิบ

14
14

ถ้าค่าของเลข 4 มากกว่าค่าของเลข 6 อยู่ 39,400 จำนวนนั้น คือจำนวนใด

คำตอบคือ ข้อ ง เพราะ 4 มีค่าเท่ากับ 40,000 และ 6 มีค่าเท่ากับ 600
ดังนั้น 40,000-600 = 39,400

15
15

จากจำนวน 4,952,800 ค่าประจำหลักของ 9 เป็นกี่เท่าของ ค่าประจำหลักของ 2

ค่าประจำหลักของ 9 คือ 100,000 และค่าประจำหลักของ 2 คือ 1,000
ห่างกันที่เท่า : 100,000 ÷ 1,000 = 100 เท่า

16
16

สองแสนห้าร้อยเจ็ดสิบสาม เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยได้อย่างไร (สสวท ป. 3)

17
17

สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามสิบเอ็ด เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยได้อย่างไร

18
18

51,000,000 อ่านว่าอย่างไร19
19

470,000,000 อ่านว่าอย่างไร

20
20

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

21
21

ข้อใดต่อไปนี้อ่านผิด

ข้อ ก ผิด เพราะ รหัสไปรษณีย์ไม่อ่านเลข 2 เป็นโท ให้อ่าน สอง แต่ถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์สามารถอ่านเลข 2 ได้ทั้ง สองและ โท

22
22

ข้อใดต่อไปนี้อ่านผิด

ข้อ ค. ผิด เพราะ ที่ถูกต้องต้องอ่านว่า บ้านเลขที่ ศูนย์แปดหกสี่ทับหนึ่งหนึ่งศูนย์แปด

23
23

ข้อใดอ่านผิด

ข้อ ก. ผิด
85.35% อ่านว่า แปดสิบห้าจุดสามห้าเปอร์เซนต์ หลังจุดให้อ่านเรียงตัวจากซ้ายไปขวา

24
24

ข้อใดไม่เป็นความจริง

ข้อ ข ผิด เพราะ 25,794,656 เมื่อเทียบกับ 25,749,665
พิจารณาจากซ้ายไปขวาจะเห็นว่าตัวเลขทั้งสองชุด 25,794,656 และ 25,749,665 ที่ขีดเส้นใต้เป็นตัวเลขเดียวกัน

ดังนั้น ให้พิจารณาเลขถัดไปที่อยู่ในหลักหมื่นจะเห็นว่าตัวเลข 25,794,656 และ 25,749,665 ตัวเลข 9 มีค่ามากกว่า 4 ในหลักเดียวกัน

ดังนั้น 25,794,656 > 25,749,66525
25

ถ้า $\square$ เป็นเลขจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 จงหาจำนวนใน ข้อใดมีค่ามากที่สุด

คำตอบคือ ข้อ ก. ที่หลักพันมีค่ามากที่สุด--