คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 35 ข้อ

1
1

ข้อใดคือทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสี

จากรูป นักเรียนจะเห็นว่าตารางมีทั้งหมด 10 ช่อง ส่วนที่ระบายสีคือ 7 ช่อง ดังนั้นเมื่อคิดจำนวนช่องที่ระบายสีต่อจำนวนช่องทั้งหมดจะอยู่ที่ $\dfrac{7}{10}=0.7$

2
2

ข้อใดคือทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสี

จากรูป นักเรียนจะเห็นว่าตารางมีทั้งหมด 2 ตาราง โดยตารางแรกมีทั้งหมด 10 ช่องและระบายสีทั้ง 10 ช่องคิดเป็น 1
ตารางที่ 2 มี 10 ช่อง ส่วนที่ระบายสีคือ 4 ช่อง ดังนั้นเมื่อคิดจำนวนช่องที่ระบายสีต่อจำนวนช่องทั้งหมดจะอยู่ที่ $\dfrac{4}{10}=0.4$
ส่วนที่ระบายสีทั้งสองตารางในรูปทศนิยมคือ 1 + 0.4 = 1.4

3
3

ข้อใดคือทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสี

จากรูป นักเรียนจะเห็นว่าตารางมีทั้งหมด 100 ช่อง ส่วนที่ระบายสีคือ 63 ช่อง ดังนั้นเมื่อคิดจำนวนช่องที่ระบายสีต่อจำนวนช่องทั้งหมดจะอยู่ที่ $\dfrac{63}{100}=0.63$

4
4

ข้อใดคือทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสี

จากรูป นักเรียนจะเห็นว่าตารางมีทั้งหมด 5 ตาราง โดยสี่ตารางแรกมีทั้งหมด 100 ช่องและระบายสีทั้ง 100ช่องคิดเป็น 4
ตารางที่ 5 มี 100 ช่อง ส่วนที่ระบายสีคือ 17 ช่อง ดังนั้นเมื่อคิดจำนวนช่องที่ระบายสีต่อจำนวนช่องทั้งหมดจะอยู่ที่ $\dfrac{17}{100}=0.17$
ส่วนที่ระบายสีทั้งสองตารางในรูปทศนิยมคือ 4 + 0.17 = 4.17

5
5

จงเติมเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม $81.3\:\square\:8 + 0.1 + 0.03$

คำตอบคือข้อ ข.
เพราะ 8 + 0.1 + 0.03 = 8.13
ดังนั้น 81.3 > 8.13

6
6

จงเติมเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม $325.78\:\square\: 300 + 20 + 5 + 0.7 + 0.08$

คำตอบคือข้อ ก.
เพราะ 300 + 20 + 5 + 0.7 + 0.08 = 325.78
ดังนั้น 325.78 = 325.787
7

จงเติมเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม $789.08\:\square\:700+80+9+0.8$

คำตอบคือข้อ ค.
เพราะ 700+80+9+0.8 = 789.8
ให้พิจารณาตัวเลขสองตัว 789.08 และ 789.8 ให้พิจารณาเลขจากซ้ายสุดไปทางขวาทีละหลัก จะเห็นว่า เลขสามหลักแรกมีค่าเท่ากัน ตัวเลขหลังจุดหลักแรก (หลักส่วนสิบ)จะเห็นว่าตัวเลขชุดที่ 2 มีคือ 8 แต่ตัวเลขชุดแรก ไม่มี
ดังนั้น $789.08 < 789.8$

8
8

ข้อใดเรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากได้อย่างถูกต้อง 0.89, 0.83, 0.811, 0.878

คำตอบคือข้อ ง.
พิจารณาตัวเลขจากซ้ายไปขวา จะเห็นว่าตัวเลขหลักหน่วยเหมือนกันคือ 0 และตัวเลขในหลักส่วนสิบของทุกตัวเหมือนกันคือ 8
แต่ตัวเลขในหลักส่วนร้อยจะเห็นว่า 0.89, 0.83, 0.811, 0.878
เมื่อเรียงลำดับจากน้อยไปมาก 0.811, 0.83, 0.878, 0.89

9
9

ข้อใดเรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อยได้อย่างถูกต้อง 9.04, 9.32, 9.5, 9.48

คำตอบคือข้อ ก.
พิจารณาตัวเลขจากซ้ายไปขวา จะเห็นว่าตัวเลขหลักหน่วยเหมือนกันคือ 9 และตัวเลขในหลัก(หลักส่วนสิบ)
9.04, 9.32, 9.5, 9.48
เมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย9.5, 9.48, 9.32, 9.04

10
10

ทศนิยมในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

คำตอบคือ ข้อ ค.
ให้พิจารณาจากหลักด้านซ้ายก่อนและค่อยไล่ไปหลักที่อยู่ทางขวา จะเห็นว่าทุกข้อ หลักแรก (หลักหน่วย) คือ 3
จากนั้นให้ดูหลักถัดไป คือ หลักส่วนสิบ จะเห็นว่า มีข้อ ก. และ ค. ที่มีค่าคือ 3.06 และ 3.027, ส่วนข้อ ข มีค่าเท่ากับ 3.14

และ ข้อ ง. มีค่าเท่ากับ 3.203 ดังนั้นจึงตัดข้อ ข และ ง เพราะจากโจทย์ให้หาค่าที่น้อยที่สุด
พิจารณาเฉพาะข้อ ก และ ค. โดยพิจารณาหลักส่วนร้อย ข้อ ก. จะมีค่า3.06 และ ข้อ ค. จะมีค่า 3.027 ซึ่ง 2 น้อยกว่า 6
ดังนั้นค่าที่น้อยที่สุดคือ 3.027

11
11

หนูดีมีริบบิ้นยาว 2.37 เมตร น้ำฝนมีริบบิ้นยาว 2.2 เมตร เอ็มมีริบบิ้นยาว 2.47 เมตร และ ฟ้ามีริบบิ้นยาว 2.4 เมตร ใครมีริบบิ้นยาวที่สุด

คำตอบคือ ข้อ ค.
ให้พิจารณาจากหลักด้านซ้ายก่อนและค่อยไล่ไปหลักที่อยู่ทางขวา จะเห็นว่าหลักหน่วยมีค่าเท่ากันคือ 2
แต่เมื่อพิจารณาหลักส่วนสิบ คือ 2.37, 2.2, 2.47, 2.4
จะเห็นว่า หลักส่วนสิบตัวเลข 4 จะมีค่ามากกว่า 3 และ 2 จึงตัด 2.37 และ 2.2 ออก คงเหลือ 2.4 และ2.47
ให้พิจารณาหลักส่วนร้อย จะเห็นว่า 2.47 มีค่ามากกว่า 2.40
ดังนั้น เอ็มมีริบบิ้นยาวที่สุด

12
12

ข้อใดมีค่าเท่ากับ $\dfrac{111}{100}$

คำตอบคือข้อ จ
$111 \div100 = 1.11$
$1\!\dfrac{11}{100}= 1+ \dfrac{11}{100}=1 + 0.11$13
13

ข้อใดมีค่าเท่ากับ $12\!\dfrac{75}{100}$

คำตอบคือ ข้อ ค.
$12\!\dfrac{75}{100}=12 + \dfrac{75}{100} = 12 + 0.75 = 12.75$

14
14

ตะปูตัวแรกยาว $\dfrac{3}{4}$ เซนติเมตร ตัวที่สองยาว 0.75 เซนติเมตร ตะปูใดยาวกว่ากัน

คำตอบคือ ข้อ ค.
วิธีที่ 1
$\dfrac{3}{4}= 3\div 4= 0.75$
วิธีที่ 2
$0.75 =\dfrac{0.75}{1}=\dfrac{0.75\times 100}{1\times 100}=\dfrac{75}{100}=\dfrac{75\div25}{100\div 25}=\dfrac{3}{4}$
ดังนั้นตะปูตัวแรกและตัวที่สองมีความยาวเท่ากัน

15
15

ป้าซื้อส้ม $\dfrac{4}{5}$ กิโลกรัมและมังคุด 0.85 กิโลกรัม ป้าซื้อผลไม้ชนิดใดมากกว่า

คำตอบคือข้อ ข.
วิธีที่ 1
$\dfrac{4}{5} = 4\div 5 = 0.80 $
วิธีที่ 2
$0.85=\dfrac{0.85}{1}=\dfrac{0.85\times 100}{1 \times 100}=\dfrac{85}{100}=\dfrac{85\div 5}{100\div 5}=\dfrac{17}{20}$
เปรียบเทียบเศษส่วน โดยทำส่วนให้เท่ากัน
$\dfrac{4}{5}=\dfrac{4\times 4}{5\times 4}=\dfrac{16}{20}$
ดังนั้นป้าซื้อมังคุดมากกว่า

16
16

ผลบวกของ 9.75 และ 8.49 มีค่ามากกว่าผลต่างของ 9.75 และ 8.49 อยู่เท่าไร

คำตอบคือข้อ ค.
ผลบวกคือ นำตัวเลข 2 จำนวนมาบวกกัน, ผลต่างคือนำตัวเลข 2 จำนวนมาลบกัน และโจทย์ถามหาค่ามากกว่าแสดงว่าต้องนำผลลัพธ์ของทั้ง 2 ตัวมาลบกัน
วิธีที่ 1
(9.75 + 8.49)-(9.75-8.49) = 18.24 – 1.26 = 16.98
วิธีที่ 2
(9.75+8.49)-(9.75-8.49)= 9.75 + 8.49 -9.75 + 8.49 = 8.49 + 8.49 = 16.98

17
17

ผลบวกของ 3.042 กับ 15.135 มากกว่าผลต่างของ 12 กับ 8.48 อยู่เท่าไร

คำตอบคือข้อ ก.
ผลบวกคือ นำตัวเลข 2 จำนวนมาบวกกัน, ผลต่างคือนำตัวเลข 2 จำนวนมาลบกัน และโจทย์ถามหาค่ามากกว่าแสดงว่าต้องนำผลลัพธ์ของทั้ง 2 ตัวมาลบกัน
(3.042+15.135)-(12-8.48)= 18.177 – 3.52 = 14.657

18
18

แม่ของฉันหนัก 59.3 กิโลกรัม น้องชายของฉันหนักน้อยกว่าแม่ 12.7 กิโลกรัม ฉันหนักกว่าน้องชาย 5.4 กิโลกรัม ข้อใดคือน้ำหนักรวมของฉันและน้องชาย

คำตอบคือข้อ ก.
ข้อมูลจากโจทย์คือ แม่หนัก 59.3 กิโลกรัม และน้องชายฉันหนักน้อยกว่าแม่ 12.7 กิโลกรัม
น้องชายฉันหนัก 59.3 – 12.7 = 46.6 กิโลกรัม
จากโจทย์ ฉันหนักกว่าน้องชาย 5.4 กิโลกรัม
ฉันหนัก 46.6 + 5.4 = 52 กิโลกรัม
ฉันและน้องชายหนักรวมกัน 46.6 + 52 = 98.6 กิโลกรัม19
19

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

คำตอบคือข้อ ง.
เปอร์เซนต์ คือ ส่วนร้อย
$\dfrac{1}{5}=\dfrac{\dfrac{1}{5}}{100}=\dfrac{1}{5\times 100}=0.002$
ดังนั้น ง จึงเป็นคำตอบที่ผิด
$25$ เปอร์เซนต์ $=\dfrac{25}{100}=0.25$
$150$ เปอร์เซนต์ $=\dfrac{150}{100}=1.5$
$87.5$ เปอร์เซนต์ $=\dfrac{87.5}{100}=\dfrac{87.5\times 10}{100\times10}=\dfrac{875}{1000}=\dfrac{875\div125}{1000\div125}=\dfrac{7}{8}$

20
20

ครอบครัวหนึ่งต้องการเตรียมของใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่จึงไปซื้อของที่ร้านค้า พ่อซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 2.5 โหล และน้ำส้มกล่องเล็กจำนวน 1.25 โหล แม่ซื้อปลากระป๋อง 2.75 โหล และผักกาดกระป๋อง 0.5 โหล ลูกซื้อขนมปังกรอบจำนวน 3.75 โหล รวมแล้วครอบครัวนี้ซื้อของทั้งหมดกี่ชิ้น (ข้อสอบ Brush Up Your Brain 59, โรงเรียนบดินทรเดชา)

คำตอบคือข้อ ง.
ทุกอย่างซื้อมา 1 โหล 1 โหลมีทั้งหมด 12 ชิ้น ดังนั้นครอบครัวนี้ซื้อของทั้งหมดมา
$(2.5+1.25+2.75+0.5+3.75)\times 12 = 10.75\times 12= 129$

21
21

ข้อใดมีค่าเท่ากับ $\dfrac{125\times 9.15}{2.5}$(ข้อสอบโรงเรียนหอวัง)

คำตอบคือ ค.
$\dfrac{125\times 9.15}{2.5}=\dfrac{125\times 9.15\times 100}{2.5\times 100}=\dfrac{125\times 915}{250}=\dfrac{125\times 915\div 125}{250\div 125}=\dfrac{915}{2}=457.5$
$18.30 \times 25 = 457.5$

22
22

จำนวนในข้อใดคูณกับ $\dfrac{17}{3}$แล้วมีค่าเป็น 1 (ข้อสอบหอวัง)

คำตอบคือข้อ ง.
กำหนดให้ค่าที่คูณกับ$\dfrac{17}{3}$แล้วเท่ากับ 1 คือ x
$\dfrac{17}{3}\times x =1 $
$\dfrac{17}{\require{cancel}\cancel{3}_{1}}\times x\times \require{cancel}\cancel{3}_{1} =1\times 3 $
$17\times x = 3$
$17\times x\div 17 = 3\div 17$
$x=3\div 17 = 0.176$

23
23

น้ำตาลกิโลกรัมละ 23.5 บาท แม่ซื้อมาทั้งหมด 12.5 กิโลกรัม แม่จ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาท

คำตอบคือข้อ ง.
จากโจทย์ได้ให้ข้อมูล น้ำตาลขาย 23.5 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม และแม่ซื้อน้ำตาลทั้งหมด 12.5 กิโลกรัม
น้ำตาล $1$ กิโลกรัม ราคา 23.5บาท
น้ำตาล $12.5$ กิโลกรัม ราคา $\dfrac{12.5\times 23.5}{1}=293.75 $ บาท

24
24

แม่คั้นน้ำส้มได้ 3.75 ลิตร แบ่งใส่ขวดขวดละ 0.25 ลิตร แม่จะใส่ได้ทั้งหมดกี่ขวด

คำตอบคือ ข้อ ข.
โจทย์ให้ข้อมูลคือ แม่คั้นน้ำส้มได้จำนวน 3.75 ลิตร และนำมาแบ่งใส่ขวด โดยใส่ขวดละ 0.25 ลิตร
แม่จะใส่ได้ทั้งหมดกี่ขวด
แม่ใช้น้ำส้ม $0.25$ ลิตร บรรจุได้ $1$ ขวด
แม่ใช้น้ำส้ม $3.75$ ลิตร บรรจุได้ $\dfrac{3.75\times 1}{0.25}=\dfrac{3.75}{0.25}=\dfrac{3.75\times 100}{0.25\times 100}=\dfrac{375}{25}=15$ ขวด25
25

อัตราส่วนในข้อใดต่อไปนี้ แตกต่างจากข้ออื่นๆ (สสวท ป. 3 )

คำตอบคือข้อ ค.
$0.4: 1 = (0.4\times 10): (1\times 10) = 4: 10 = (4\div 2): (10\div 2) = 2: 5$
$1: 2.5 = (1\times 10): (2.5\times 10) = 10: 25 = (10\div 5): (25\div 5) = 2: 5$
$0.225: 1.8 = (0.225\times 1,000): (1.8\times 1,000) = 225: 1,800 = (225\div 225): (1,800\div 225) = 1: 8$
$0.25: 0.625 = (0.25\times 1,000): (0.625\times 1,000) = 250: 625 = (250\div 125): (625\div 125) = 2: 5$

26
26

10.56 X 9

คำตอบ คือ ข้อ ง.
คูณเลขปกติโดยยังไม่ต้องสนใจจุด 1056 × 9 = 9504
และใส่จุดกลับจะเห็นว่าหลังจุดมี 2 ตำแหน่งให้เริ่มนับจากขวาไปซ้าย จะได้เป็น 95.04

27
27

วิศวกรของบริษัทแห่งหนึ่ง ทำงาน 8.5 ชั่วโมงต่อวัน ทำงานจันทร์-ศุกร์ โดยใน 1 สัปดาห์ เขาจะได้รับค่าจ้าง 27,625 บาท เขาได้รับค่าจ้างชั่วโมงละเท่าไร

คำตอบคือข้อ ก.
ข้อมูลจากโจทย์ คือ พนักงานทำงานวันละ 8.5 ชั่วโมง ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เขา ได้ค่าจ้างเป็นเงิน 27,625 บาท
โจทย์ถามว่าเขาได้รับค่าจ้างชั่วโมงละเท่าไร
ใน 1 สัปดาห์ เขาทำงานทั้งหมด $8.5\times 5 = 42.5 $ ชั่วโมง
เทียบบัญญัติไตรยางค์
ในเวลา 42.5 ชั่วโมง เขาได้เงินค่าจ้าง 27,625 บาท
ในเวลา 1 ชั่วโมง เขาได้เงินค่าจ้าง $\dfrac{27,625 \times 1}{42.5}$ บาท
$\dfrac{27,625 \times 1}{42.5}= \dfrac{27,625\times 10}{42.5\times 10} =\dfrac{276,250}{425}=650$
ดังนั้น เขาทำงานได้เงินชั่วโมงละ 650 บาท

28
28

หนูดีซื้อสมุด 20 เล่ม เล่มละ 12.30 บาท และซื้อปากกาไฮไลท์ราคาด้ามละ 7.45 บาท หนูดีจ่ายเงินไป 357.75 บาท หนูดีซื้อปากกาไฮไลท์มากี่ด้าม (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าแล้ว)

คำตอบคือข้อ ข.
ข้อมูลจากโจทย์คือ 1. หนูดีซื้อสมุด 20 เล่ม ราคาเล่มละ 12.30 บาท
2. ซื้อปากกาไฮไลท์มาในราคาด้ามละ 7.45 บาท โจทย์ถามหาจำนวนปากกาไฮไลท์ที่ซื้อมาทั้งหมด
3. หนูดีจ่ายเงินไปทั้งหมด 357.75 บาท
กำหนดให้หนูดีซื้อดินสอมา $x$ ด้าม
หนูดีจ่ายเงินค่าสมุดไปเป็นเงิน $20\times 12.30 = 246$ บาท
หนูดีซื้อปากกาไฮไลท์เป็นเงิน $357.75-246 =111.75$ บาท
หนูดีซื้อปากกามา $x $ ด้าม ด้ามละ 7.45 บาท
ดังนั้น $x\times 7.45 = 111.75$
$x\times 7.45\div 7.45 = 111.75\div 7.45$
$x = \dfrac{111.75}{7.45}=\dfrac{111.75\times 100}{7.45\times 100}=\dfrac{11,175}{745}=15$
ดังนั้นหนูดีซื้อปากกาไฮไลท์ทั้งหมด 15 ด้าม

29
29

รถยนต์คันหนึ่งมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ้าขับนอกเมืองอยู่ที่ 23.8 กิโลเมตร/ลิตร ถ้าต้องการเดินทาง 250 กิโลเมตร จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางกี่บาท ถ้าราคาน้ำมัน ณ. วันที่เติมอยู่ที่ลิตรละ 28.35 บาท

คำตอบคือข้อ ข.
ข้อมูลจากโจทย์คือ รถยนต์คันนี้ สามารถวิ่งได้ระยะทาง 23.8 กิโลเมตร โดยใช้น้ำมัน 1 ลิตร
โจทย์บอกว่า จะใช้รถคันนี้เดินทาง 250 กิโลเมตร และ บอกราคาน้ำมัน 1 ลิตร ราคา 28.35 บาท
ต้องการทราบว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ดังนั้นต้องหาก่อนว่าในการเดินทางนี้ใช้น้ำมันไปทั้งหมดกี่ลิตร
รถยนต์คันนี้ทำระยะทางได้ $23.8$ กิโลเมตร ใช้น้ำมัน $1$ ลิตร
รถยนต์คันนี้ทำระยะทางได้ $250$ กิโลเมตร ใช้น้ำมัน $\dfrac{250\times 1}{23.8}=\dfrac{250\times 10}{23.8\times 10}=\dfrac{2,500}{238}=10.5$ ลิตร
น้ำมัน $1$ ลิตร ราคา $28.35$ บาท
น้ำมัน$10.5$ ลิตร ราคา $\dfrac{10.5\times 28.35}{1}=\dfrac{1050}{100}\times\dfrac{2835}{100}=\dfrac{2976750}{10000}=297.675$ บาท

30
30

พ่อมีที่ดิน 55 ไร่ ทำสวนผัก 15 ไร่ สวนผลไม้ 15 ไร่ สระน้ำ 15 ไร่ บ้าน 0.5 ไร่ ที่เหลือนำมาแบ่งเป็นแปลง แปลงละ 0.25 ไร่ จะแบ่งได้ทั้งหมดกี่แปลง

คำตอบคือ ข้อ ค.

ข้อมูลจากโจทย์ได้แก่ พ่อมีที่ดิน 55 ไร่ แบ่งมาทำสวนผัก 15 ไร่, สวนผลไม้ 15 ไร่, สระน้ำ 0.5 ไร่, บ้าน 0.5 ไร่
ที่ดินที่เหลือนำมาแบ่งเป็นแปลง แปลงละ 0.25 ไร่
เริ่มจากการหาที่ดินที่เหลือ $55-(15+15+15+0.5)=55-45.4 = 9.5$ ไร่
ที่ดิน $0.25$ ไร่ เท่ากับ $1$ แปลง
ที่ดิน $9.5$ ไร่ เท่ากับ $\dfrac{9.5\times1}{0.25}$ แปลง
$\dfrac{9.5\times1}{0.25}=\dfrac{9.5\times100}{0.25\times100}=\dfrac{950}{25}=38$ แปลง31
31

คุณตามีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 25.4 เมตร ยาว 30.5 เมตร ถ้าทำรั้วล้อมรอบ 3 ชั้น จะต้องใช้ลวดหนามกี่เมตร

คำตอบคือข้อ ก.
ข้อมูลจากโจทย์ คือ ที่ดินของคุณตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีด้านกว้างยาว 25.4 เมตร และด้านยาวยาว 30.5 เมตร
คุณตาจะล้อมรั้ว โดยใช้ลวดหนามล้อมรั้ว 3 ชั้น
ต้องหาความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้างจะมี 2 ด้าน และด้านยาวจะมี 2 ด้าน ดังนั้นความยาวรอบรูปจะเท่ากับ$2\times(25.4+30.5)= 2\times 55.9 = 111.8$ เมตร
ความยาวลวดหนามทั้งหมดที่ต้องใช้คือ $3\times 111.8 =335.4$ เมตร เมตร

32
32

ห้องน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 4.25 เมตร ต้องการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 0.25 เมตร จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น

คำตอบคือ ข้อ ง.
โจทย์ให้ข้อมูลคือ ห้องน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้าง 3.5 เมตร และยาว 4.25 เมตร ดังนั้นสามารถหาพื้นที่ทั้งหมดของห้องน้ำได้ กว้าง × ยาว = $3.5\times 4.25 = \dfrac{325}{100}\times\dfrac{425}{100}=\dfrac{350\times 425}{100\times 100}= \dfrac{148,750}{10,000}= 14.87$ ตารางเมตร
โจทย์ให้ข้อมูลว่ากระเบื้องที่จะมาปูเป็นกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยยาวด้านละ 0.25 เมตร ดังนั้นสามารถหาพื้นที่ของกระเบื้องได้ ด้าน × ด้าน = $0.25\times 0.25 =\dfrac{25}{100}\times\dfrac{25}{100}=\dfrac{25\times 25}{100\times 100}=\dfrac{625}{10,000}= 0.0625$ ตารางเมตร
หาว่าต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น $14.875\div 0.0625=\dfrac{14.875}{0.0625}=\dfrac{14.875\times 10,000}{0.0625\times 10,000}=\dfrac{148,750}{625}=238$ แผ่น

33
33

แม่ค้ามีน้ำส้มอยู่ 40 ขวด แต่ละขวดมีปริมาตร 0.75 ลิตร แบ่งขายเป็นแก้ว แก้วละ 0.25 ลิตร ถ้าขายได้ทั้งหมดโดยขายแก้วละ 12.5 บาท จะขายได้ทั้งหมดกี่บาท

คำตอบคือข้อ ค.
โจทย์ให้ข้อมูล คือแม่ค้ามีน้ำส้มอยู่ 40 ขวด แต่ละขวดบรรจุน้ำส้ม 0.75 ลิตร ดังนั้นจะสามารถหาปริมาณน้ำส้มทั้งหมด $40\times 0.75 = 40\times\dfrac{75}{100}=\dfrac{40\times 75}{100}=\dfrac{3,000}{1000}= 30 $ ลิตร
นำทั้งหมดมาแบ่งขายเป็นแก้ว โดยใส่แก้วละ 0.25 ลิตร จะสามารถหาได้ว่าเทใส่ได้ทั้งหมดกี่แก้ว
$30\times 0.25 = \dfrac{30}{0.25}=\dfrac{30\times 100}{0.25\times 100}=\dfrac{3,000}{25}= 120$ แก้ว
ขายแก้วละ 12.5 บาท และขายได้ทั้งหมด $120\times 12.5 = 120\times \dfrac{125}{10}=12\times 125=1,500$ บาท

34
34

ป้ามาลีวางแผนจะทำแปลงผักเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง เธอต้องการทำแปลงผักกว้าง 4.2 เมตร ยาว 10.1 เมตร แต่เธอต้องทำรั้วล้อมรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าสิบหมื่นสุนัขจอมซนเข้าไปเล่นในแปลงผัก โดยทำรั้วยาว 11.2 เมตร กว้าง 5.0 เมตร จงหาว่าพื้นที่ว่างระหว่างรั้วและแปลงผักมีขนาดเท่าใด (ข้อสอบสามเสนวิทยาลัย)

คำตอบคือข้อ ค.
โจทย์ให้ข้อมูลคือแปลงผักกว้าง 4.2 เมตร ยาว 10.1 เมตร ดังนั้นพื้นที่แปลงผักจะเท่ากับ
กว้าง × ยาว = $4.2\times 10.1=\dfrac{42}{10}\times\dfrac{101}{10}=\dfrac{42\times 101}{10\times 10}=\dfrac{4,242}{100}=42.42$ ตารางเมตร
โจทย์ให้ข้อมูลรั้ว ยาว 11.2 เมตร และกว้าง 5.0 เมตร ดังนั้นพื้นที่รั้วจะเท่ากับ
กว้าง × ยาว = $11.2\times 5.0 =\dfrac{112}{10}\times \dfrac{10\times 10}=\dfrac{5,600}{100}= 56 $ ตารางเมตร
โจทย์ถามหาพื้นที่ว่างระหว่างรั้วและแปลงผัก
$56-42.42 = 13.58$ ตารางเมตร

35
35

น้อยไปจ่ายตลาดให้กับแม่ ผักคะน้าราคากิโลกรัมละ 18.75 บาท ดอกขจรราคากระทงละ 7.50 บาท ผักชีราคากิโลกรัมละ 55 บาท สันในไก่กิโลกรัมละ 125 บาท น้อยซื้อคะน้ามา 800 กรัม ดอกขจร 3 กระทง ผักชี 2 ขีด สันในไก่ครึ่งกิโลกรัม จ่ายธนบัตรใบละ 150 บาท น้อยจะเหลือเงินกี่บาท

คำตอบคือข้อ ค.
โจทย์ให้ข้อมูลราคาผัก โดยผักคะน้า, ผักชีและสันในไก่เป็นราคาต่อ 1 กิโลกรัม ส่วนดอกขจรขายเป็นกระทง
น้อยซื้อผักคะน้า 800 กรัม ข้อมูลที่ต้องทราบคือ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัม ดังนั้น 800 กรัมจะเท่ากับ 0.8 กิโลกรัม,
น้อยซื้อผักชี 2 ขีด ข้อที่มูลที่ต้องทราบคือ 1 ชีด เท่ากับ 100 กรัม ดังนั้น 2 ชีด จะเท่ากับ 200 กรัม หรือเท่ากับ 0.2 กิโลกรัม
น้อยซื้อของทั้งหมด $(0.8\times 18.75)+(3\times 7.5)+(0.2\times 55)+(0.5\times 125)$
$(0.8\times 18.75)+(3\times 7.5)+(0.2\times 55)+(0.5\times 125) =(\dfrac{80}{100}\times\dfrac{1875}{100})+(\dfrac{30}{10}\times\dfrac{75}{10})+(\dfrac{2}{10}\times\dfrac{550}{10})+(\dfrac{5}{10}\times\dfrac{1250}{10})$
$\dfrac{150,000}{10000}+\dfrac{2,250}{100}+\dfrac{1,100}{100}+\dfrac{6,250}{100}=15+22.50+11+62.5= 111$ บาท น้อยจะเหลือเงินทั้งหมด $150-111= 39$ บาท--