วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


สสาร (Matter) คือ สิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ แต่ยังไม่ทราบคุณสมบัติที่แน่นอน เช่น อากาศ ดิน

สาร (Substance) คือ สสารที่ทราบคุณสมบัติที่แน่นอน


สมบัติของสาร

แบ่งเป็น

  1. สมบัติทางกายภาพ เช่น การนำไฟฟ้า จุดเดือดจุดหลอมเหลว สี กลิ่น
  2. สมบัติทางเคมี เช่น การติดไฟ ความเป็นกรดเป็นด่าง

การเปลี่ยนแปลงของสาร

แบ่งเป็น

  1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สมบัติทางกายภาพของสารเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนสถานะ การละลาย
  2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น การเกิดสนิม การเผาไหม้


--