วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


คือ ระบบที่ให้เลือดไหลเวียนและขนส่งสารต่างๆ เข้าและออกเซลล์

อวัยวะในระบบหมุนเวียนโลหิต

 1. หัวใจ
  • ในมนุษย์มี 4 ห้อง ได้แก่
   • หัวใจห้องบนขวา (Right Atrium)
   • หัวใจห้องล่างขวา(Right Ventricle)
   • หัวใจห้องบนซ้าย (Left Atrium)
   • หัวใจห้องล่างซ้าย (Left Ventricle)
  • มีขนาดประมาณกำปั้น และอยู่เอียงไปทางด้านซ้ายของลำตัว
 2. หลอดเลือด (Artery)
  หลอดเลือดแบ่งได้เป็น 3 ประเภทได้แก่
  • หลอดเลือดแดง
   ลักษณะ คือ ผนังเหนียว และยืดหยุ่น
   หน้าที่ คือ นำเลือดแดงจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
  • หลอดเลือดดำ (Vein)
   ลักษณะ คือ ผนังบางกว่าและยืดหยุ่นน้อยกว่า หลอดเลือดแดง มีลิ้นกั้นภายในเป็นระยะๆ
   หน้าที่ คือ นำเลือดที่ผ่านมาจากเซลล์กลับเข้าสู่หัวใจ
  • หลอดเลือดฝอย (Capillary)
   ลักษณะ คือ ผนังบาง
   หน้าที่ คือ มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส, สารอาหาร และสารต่างๆ ระหว่างเซลล์กับเลือด
 3. เลือด ประกอบด้วย
  1. น้ำเลือดหรือพลาสมา 55%
  2. เม็ดเลือดแดง
   • ตอนเล็กมีนิวเคลียส แต่พอโตนิวเคลียสจะหายไป อายุ 110-120 วัน
   • สร้างจาก ไขกระดูก
   • หน้าที่ ลำเลียงแก๊สออกซิเจน โดยออกซิเจนไปจับ โปรตีน ชื่อ “ฮีโมโกลบิน” ในเม็ดเลือดแดง
  3. เม็ดเลือดขาว
   • มีนิวเคลียส มีอายุประมาณ 7-14 วัน
   • สร้างจาก ม้าม ไขกระดูก และต่อมน้ำเหลือง
   • หน้าที่คือ กำจัดเชื้อโรค
  4. เกล็ดเลือด
   • ไม่ใช่เซลล์ ไม่มีนิวเคลียส อายุประมาณ 4 วัน
   • ช่วยในการแข็งตัวของเลือด

ระบบไหลเวียนโลหิต

หัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนสูงส่งไปตามเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย และนำเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงกลับมาที่หัวใจ เพื่อนำไปฟอกที่ปอด

Images created by Background vector created by Brgfx - Freepik.com Lung Image created byWorld vector created by Ibrandify - Freepik.com


--