วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน เป็นสารอาหารที่ทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติแต่ไม่ใช่แหล่งพลังงาน แบ่งได้เป็น

 1. วิตามิน
 2. เกลือแร่
 3. น้ำ

วิตามิน

 • เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ
 • ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย แต่ขาดไม่ได้ ถ้าขาดจะทำให้ร่างกายทำงานไม่เป็นปกติ
 • วิตามินจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • วิตามินกลุ่มละลายในไขมันได้แก่ A D E K
  • วิตามินกลุ่มละลายน้ำได้แก่ B C

เกลือแร่

 • เป็นสารอนินทรีย์ที่มีความสำคัญต่อร่างกาย
 • มีอยู่ประมาณร้อยละ 4 ของน้ำหนักตัว
 • มีหน้าที่
  • เป็นโครงสร้างของร่างกาย
  • ควบุคมการทำงานของกล้ามเนื้อและฮอร์โมน
 • จำแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่
  • ประเภทที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก (>100 มิลลิกรัมต่อวัน) เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส
  • ประเภทที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย (<100 มิลลิกรัมต่อวัน) เช่น เหล็ก ไอโอดีน

น้ำ

 • เป็นส่วนประกอบที่มีมากถึงร้อยละ 70 ของน้ำหนักตัว
 • มีหน้าที่
  • เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเซลล์
  • ทำให้การทำงานของเซลล์ และปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเป็นปกติ
  • ทำหน้าที่ขนส่งสารต่าง
  • ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
  • รักษาความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย--