ภาษาอังกฤษระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

จงเลือกคำนามนับไม่ได้ (uncountable noun)

luggage: สัมภาระ กระเป๋าเดินทาง คำนี้จัดเป็นนามนับไม่ได้

2
2

จงเลือกคำนามนับไม่ได้

Funiture เฟอร์นิเจอร์ จัดเป็นนามนับไม่ได้

3
3

จงเลือกคำนามนับได้ (countable noun)

sandwich เป็นนามนับได้ ถ้ามีมากกว่า 1 ชิ้นใช้ sandwiches

4
4

จงเลือกคำนามนับได้ (countable noun)

oxเป็นคำนามนับได้ แปลว่า วัวตัวผู้ ถ้ามีมากกว่า 1 ตัวใช้ oxen

5
5

จงเลือกคำนามนับไม่ได้

wood -ไม้จัดเป็นคำนามนับไม่ได้

6
6

ข้อใดคือนามนับไม่ได้

bread ขนมปังเป็นนามนับไม่ได้7
7

ข้อใดคือนามนับได้

book จัดเป็นคำนามนับได้

8
8

ข้อใดคือนามนับไม่ได้

fruit จัดเป็นคำนามนับไม่ได้

9
9

ในประโยคนี้ข้อใดคือคำนาม
I tried to call him on his mobile phone.

ฉันพยายามโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเขา จากประโยคนี้คำนามคือ mobile phone-โทรศัพท์มือถือ

10
10

ในประโยคนี้ มีวิสามายนามกี่ตัว
Bangkok is the capital city of Thailand.

วิสามายนามคือคำนามชี้เฉพาะ ในประโยคนี้มีความหมายว่า กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ดังนั้นจึงมีวิสามายนามอยู่ 2 ตัวคือ Bangkok และ Thailand เพราะต่างเป็นชื่อเฉพาะ

11
11

จากประโยคนี้ The oldest market in the World is Grand Bazaar situated in Istanbul, Turkey.
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำนาม

oldest เป็นคำคุณศัทพ์เปรียบเทียบขั้นสูงสุด จึงเป็นคำตอบ

12
12

Linda and John move their funitures to thier new house.
จากประโยคนี้ คำในข้อใดผิดหลักไวยากรณ์

furniture เป็นนามนับไม่ได้ ดังนั้นไม่มีรูปพหูพจน์ การเติม s จึงผิด13
13

จากประโยค The beauty of the sunrise was beyond description.
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำนาม

The beauty of sunrise is beyond description.
ความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นเกินกว่าคำบรรยาย
beauty:ความสวยงามจัดเป็นคำนาม (ถ้าเห็นคำว่าความ, การอยู่หน้าคำ คำนั้นมักจะเป็นคำนาม)
sunrise: พระอาทิตย์ขึ้นคำนี้เรียกว่าคำนามประสม คือประสมระหว่าง นาม (Sun:พระอาทิตย์) และ กริยา (Rise: ขึ้น)
description: คำบรรยายาย ข้อสังเกตถ้ามีคำว่า tion ต่อท้ายคำมักจะเป็นคำนาม
beyond: เกินกว่า คำนี้เป็นได้ทั้ง คำบุพบทและคำกริยาวิเศษณ์ ดังนันจึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเพราะไม่ใช่คำนาม

14
14

ข้อใดคือรูปพหูพจน์ที่ถูกต้อง

รูปพหูพจน์ที่ถูกต้องคือ Goose-Geese (ห่าน)
Child-Children, Tooth-Teeth, Watch-Watches

15
15

I will go to the shopping mall to buy something for my brother-in-law.
จากประโยคนี้มีคำนามกี่ตัว

จากประโยค I will go to the shopping mall to buy something for my brother-in-law.
ฉันจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของบางอย่างให้กับน้องเขย จากประโยคนี้มีคำนาม 2 ตัวคือ
Shopping mall: ห้าง เป็นคำนามประสมระหว่า กริยาและนาม, brother-in-law: น้องเขย
I และ something จัดเป็น Pronoun

16
16

My mother will go the shopping mall to buy present for her friend.
จากประโยคนี้มีคำนามอยู่กี่ตัว

My mother will go the shopping mall to buy present for her friend.
แม่ของฉันจะไปห้างสรรพสินค้าซื้อของขวัญให้เพื่อนของเธอ จากประโยคจะมีคำนามอยู่ 4 ตัว
mother: แม่, shopping mall: ห้างสรรพสินค้า, present: ของขวัญ, friend: เพื่อน

17
17

Please hurry up! วลีนี้ไม่มีคำนาม ถูกหรือผิด

hurry up เป็นกริยาวลี (Phrasal Verb) คือ ประกอบด้วยคำ 2 คำ ในที่นี้คือ Hurry (กริยา) + up (คำบุพบท) ดังนั้นในวลีที่ว่า Please hurry up! กรุณาเร่งหน่อย, กรุณาเร็วหน่อย จึงไม่มีคำนาม

18
18

Please pass the sugar. วลีนี้ไม่มีคำนาม

sugar: น้ำตาล เป็นคำนามที่นับไม่ได้19
19

ข้อใดต่อไปนี้ทำเป็นรูปพหูพจน์ได้ไม่ถูกต้อง

Sheep แกะ เป็นได้ทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ จึงไม่ต้องเติม S

20
20

Suzy gave david a book for his birthday.
คำใดไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

Suzy gave david a book for his birthday.
คำที่ไม่ถูกต้องคือ david เพราะเป็นคำวิสามายนาม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประโยค ตัวอักษรแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ดังนั้นที่ถูกต้องคือ Suzy gave Davide a book for his birthday.
ซูซี่ให้หนังสือแก่เดวิดเนื่องในวันเกิดของเขา--