ภาษาอังกฤษระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 30 ข้อ

1
1

Liza and Amy …..to the cinema yesterday.

เมื่อวานนี้ลิซ่าและเอมี่ไปโรงหนัง ประโยคนี้ใช้ Past Simple โดย Verb ช่องที่ 2 ของ go คือ went

2
2

I………….. if you could play that song again.

ไม่ทราบว่าคุณจะเล่นเพลงนั้นอีกครั้งได้ไหม ประโยคนี้ใช้ Past Continuous เวลาขออะไร การใช้ was wondering เป็นการขออย่างสุภาพ

3
3

Mark knew Bangkok well because he ………there for ten years.

มาร์ครู้จักกรุงเทพเป็นอย่างดีเพราะเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี้เป็นเวลา10 ปี ประโยคนี้ใช้ Past Perfect เพราะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งในอดีต

4
4

June said she …………….all morning.

จูนกล่าวว่า เธอฝึกตลอดช่วงเช้า ประโยคนี้ใช้ Past Perfect Continuous เพราะเป็นการรายงานคำพูด

5
5

I ………….a beautiful dream when the alarm clock rang.

ฉันกำลังฝันสวยงามตอนนาฬิกาปลุกดังขึ้น ประโยคนี้ใช้ Past Continuous เพราะเป็นการพูดถึงการกระทำที่ดำเนินอยู่แต่ถูกขัดด้วยเหตุการณ์หนึ่ง ในที่นี้คือเขากำลังฝัน แต่ถูกขัดด้วยเสียงนาฬิกาปลุก

6
6

Sam …………Italian before he moved to Rome.

แซมเรียนภาษาอิตาลีก่อนที่เขาจะย้ายไปที่โรม เขาย้ายไปโรม(อดีต) ดังนั้นประโยคแรกแซมเรียนภาษาอิตาลีโดยการเรียนจะต้องมีช่วงเวลาที่ดำเนินอยู่ก่อนหน้าจึงใช้ Past Perfect7
7

It …… Maggie and Jill and not George who had planned Amanda’s birthday party.

ที่แพลนปาร์ตี้วันเกิดอแมนด้าคือแมกกี้และจิลไม่ใช่จอร์จ ประโยคแรกใช้ Past Simple Tense ตามหลัง It คือ Verb to be : was (กริยาช่องที่ 2 ของ is) ประโยคที่สอง who had planned เนื่องจากการวางแผนดำเนินมาในช่วงเวลาหนึ่ง จึงใช้ Past Perfect

8
8

Tim ………..saxophone when he was a child.

ทิมเล่นแซกโซโฟนตอนเขายังเด็ก ประโยคนี้ใช้ Past Simple บอกว่าตอนเขาเด็กเขาเล่นแซกโซโฟน กริยาช่องที่ 2 ของ play คือ played

9
9

As soon as they …………it started to rain.

ทันที่ที่พวกเขาออกไป ฝนก็ตก ประโยคนี้ใช้ Past Simple โดยกริยาช่องที่ 2 ของ leave คือ left

10
10

Linda ate dinner first and then……….her dog.

ลินดาทานอาหารเย็นก่อนจากนั้นพาสุนัขไปเดิน ประโยคนี้ใช้ Past Simple โดยกริยาช่องที่ 2 ของ walk คือ walked

11
11

When doctor arrived, Betty ............... for two hours.

เมื่อคุณหมอมาถึง เบตตี้รอมาแล้วเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ประโยคนี้ใช้ Past Perfect Continuous เพราะแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อเนื่องและจบที่เวลาหนึ่งในอดีต

12
12

Adam …………goft until last week.

อดัมไม่เคยเล่นกอล์ฟจนกระทั่งอาทิตย์ที่แล้ว ประโยคนี้ใช้ Past Perfect เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ดำเนินมาและจบลงในอดีต13
13

Wendy ……….on her coat and went out.

เวนดี้สวมเสื้อโค้ทและออกไปข้างนอก ประโยคนี้ใช้ Past Simple กริยาคำว่า put เป็นอปกติกริยาประเภทไม่เปลี่ยนรูปคือกริยาทั้งสามช่องใช้รูปเดียวกันคือ Put

14
14

If I were rich, I ………..all your paintings.

ถ้าฉันรวย ฉันจะซื้อภาพวาดของคุณทั้งหมด ประโยคนี้จัดเป็น Type 2 conditional sentence ที่มีโครงสร้าง if + Past simple, วลีหลักต้องใช้ Present conditional tense คือ would + กริยา ดังนั้นข้อ ค.จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

15
15

When we arrived he …………..cake.

เมื่อเรามาถึงเขากำลังอบเค้ก ประโยคนี้ใช้ Past continuous เพราะพูดถึงเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่และถูกขัดด้วยอีกเหตุการณ์หนึ่ง ที่ดำเนินอยู่คือเขากำลังอบเค้ก และถูกขัดด้วยเหตุการณ์ที่ว่าเขามาถึง

16
16

Timothy …………..his injury with his doctor and coach before he decided not to play this game.

ทิมโมธีปรึกษาเรื่องการบาดเจ็บกับคุณหมอและโค้ชก่อนที่เขาจะตัดสินใจไม่เล่นในเกมนี้ ประโยคนี้ใช้ Past perfect เพราะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์ ในประโยคนี้คือเขาคุยปรึกษาก่อนที่จะตัดสินใจ

17
17

When the teacher came back, we …………..for half an hour.

เมื่อคุณครูกลับมา พวกเราอ่านมาแล้วเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง ประโยคนี้ใช้ Past Perfect Continuous เพราะเหตุการณ์ดำเนินเกิดขึ้นในอดีตและดำเนินต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเวลาที่คุณครูกลับมา

18
18

Litter ……….everywhere at the stadium after the football match yesterday.

ขยะอยู่ทุกที่ในสนามกีฬาหลังจาการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวานนี้ ประโยคนี้ใช้ Past Simple ของคำว่า เป็นอยู่คือ: was19
19

Jane was talking on the phone while her sister …………………a piano.

เจนกำลังพูดโทรศัพท์ในขณะที่น้องสาวของเธอกำลังเล่นเปียโน ประโยคนี้ใช้ Past Continuous เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

20
20

She …………..to eat out but she has decided to eat at home instead.

เธอกำลังจะไปทานข้างนอกแต่เปลี่ยนใจทานที่บ้านแทน ประโยคนี้ใช้ Past Continuous เนื่องจากเป็นการแสดงการเปลี่ยนใจ ประธานเป็นเอกพจน์ใช้ was + กริยาเติม ing

21
21

After Lily …………her work, she went to lunch.

หลังจากลิลลี่ทำงานเสร็จ เธอไปทานกลางวัน ประโยคนี้ใช้ Past Perfect เนื่องจากเหตุการณ์หนึ่งดำเนินมาจนจบและตามมาด้วยอีกเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่ดำเนินมาก่อนคือ เธอทำงานจนกระทั่งเสร็จ และจึงตามมาด้วยเหตุการณ์คือเธอไปทานกลางวัน

22
22

The plane ............. by the time he got to the airport.

เครื่องบินออกเดินทางไปแล้วตอนที่เขาไปถึงสนามบิน ประโยคนี้ใช้ Past Perfect เนื่องจากเหตุการณ์หนึ่งดำเนินมาจนจบและตามมาด้วยอีกเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่ดำเนินมาก่อนคือเครื่องบินออกเดินทางไปแล้ว และอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลังคือเขาไปถึงสนามบิน

23
23

Cindy ………….in Chiang Mai before she got the job in Bangkok.

ซินดี้เคยอยู่ที่เชียงใหม่ ก่อนที่เธอจะได้งานที่กรุงเทพ ประโยคนี้ใช้ Past Perfect Continuous เพราะเหตุการณ์ดำเนินต่อเนื่องในอดีตและจบในอดีต

24
24

We had been waiting for a long time when the bus finally …………

พวกเรารอมานานระยะหนึ่งก่อนที่ท้ายที่สุดรถบัสจะมาถึง ประโยคแรกใช้ Past Perfect Continuous บอกว่าเหตุการณ์ดำเนินมาระยะหนึ่งและจบลงตอนที่รถบัสมาถึง ซึ่งประโยคที่สองใช้ Past Simple โดยกริยาช่องที่ 2 ของ Come คือ Came25
25

“Did you hear the phone ……….a while ago?” asked Mother.

แม่ถาม “ลูกได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเมื่อครู่ไหม” ประโยคนี้ใช้ Past Simple แต่เนื่องจากเป็นประโยคคำถามที่ใช้ Verb to do คำกริยาตามหลังจากเป็นกริยาช่องที่ 1 คือ ring

26
26

My father was surprised at how quickly my sister ………………….the language.

พ่อของฉันรู้สึกแปลกใจในความเร็วในการเรียนรู้ภาษาใหม่ของน้องสาวฉัน ประโยคนี้ใช้ Past Perfect เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินมาได้ระยะหนึ่ง

27
27

Henry ……… soccer training yesterday.

เมื่อวานเฮนรี่โดดซ้อมฟุตบอล ประโยคนี้ใช้ Past simple โดยกริยาช่องที่ 2 ของ skip คือ skipped

28
28

My friend told me that the sharp pain that he felt when he broke his ankle ………….

เพื่อนของฉันบอกกับฉันว่าความรู้สึกเจ็บแปลบที่เขารูสึกเมื่อตอนที่ข้อเท้าเขาหักเจ็บปวดมาก ประโยคนี้ใช้ Past Continuous เพราะการเจ็บปวดที่เขารู้สึกดำเนินในช่วงเวลานั้น

29
29

If Jane…………… up late, she would have missed the flight.

ถ้าเจนอยู่จนดึก เธอคงจะพลาดเที่ยวบิน ประโยคนี้เป็น Type 3 Conditional Sentence ที่มีโครงสร้าง If +วลีที่เป็น Past Perfect, วลีหลักเป็น Perfect Conditional (Would + Have + Vช่อง 3) ดังนั้นข้อ ง จึงถูกต้อง

30
30

Tony was really tired because he ……………….

โทนี่เหนื่อยมากเพราะว่าเขาวิ่ง ประโยคนี้ใช้ Past Perfect Continuous เพราะแสดงเหตุและผล เหตุคือเขาวิ่ง ผลคือเขาเหนื่อย

--